Alternate Text
۱۴۰۱/۰۶/۱۵    ۱۱:۴۵ کد خبر:010615079075
کرونا نتوانست عملیات هوپاد دریا را متـوقف کنـد.
مدیر شعبه بندر امام هوپاد دریا در گفتگو با پیام دریا:

کرونا نتوانست عملیات هوپاد دریا را متـوقف کنـد.

شـرکت خدمـات نمایندگی کشـتیرانی هوپـاد دریا به عنـوان نمایندگی خطوط گروه کشـتیرانی جمهوری اسلامی ایـران در بنادر جنوبی ایـران اعـم از بنـادر امـام خمینی (ره)، خرمشـهر، بوشـهر، عسـلویه، بنـدر عبـاس، چابهار و همچنیـن در مشـهد مقـدس دارای دفاتر نمایندگـی اسـت. بـه گفته مدیران ارشـد ایـن مجموعه، بزودی خدمات نمایندگی گروه کشـتیرانی در بنادر شـمالی کشـور نیـز به هوپاد دریـا محول خواهد شـد.
در ایـن میـان، شـعبه بنـدر امـام شـرکت هوپـاد دریـا طی سـال‌های اخیـر بـا وجـود محدودیت‌هـای کرونایی بـا رعایـت پروتکل‌های بهداشـتی بـدون هیچگونـه وقفـه بـه کشـتی‌ها خدمـات لازم را ارائه کرده اسـت. بـه منظـور آشـنایی بیشـتر بـا عملیات شـرکت هوپـاد دریا گفـت و گویی با سـید رضا حسـینی مدیر شـرکت خدمـات نمایندگـی هوپاد دریـا شـعبه بندر امـام(ره) انجـام داده‌ایم کـه از نظرتـان می‌گذرد.
گسـتردگی و وسـعت عملیـــاتی شـرکت خدمـات نمایندگی هوپاد در بنـادر چه میزان است؟
ایـن شـرکت در بنـادر امـام خمینـی(ره)، خرمشـهر، بوشـهر، عسـلویه، بندرعبـاس، چابهـار و نیـز مشـهد دارای شـعبه بـوده کـه بـا داشـتن نیروهای سـتادی و عملیاتـی خبـره در حـال انجـام سـرویس‌های خدماتی اعـم از بازرگانـی و کارکنـان دریایـی بـه شـرکت‌های گـروه کشـتیرانی اسـت کـه بـا تدابیـر بـه عمـل آمده توسـط مدیرعامـل محتـرم جنـاب کاپیتـان آفرینـش خاکـی مقـرر شـده اسـت در بنـادر شـمالی کشـور نیز فعالیت‌های بخش نمایندگی به این شــــرکت سـپرده شود.
بـدون شـک بـا توجـه بـه تجـارب ارزنـده کارکنـان هوپـاد در تمامـی شـعب ایـن امـکان فراهـم اسـت تا در صـورت رفـع تحریم‌هـای ظالمانـه بتوانیم به سـایر خطـوط کشـتیرانی خارجـی و داخلی نیز سـرویس‌های نمایندگـی را ارائـه نماییم.
چـه تعداد پرسـنل و پیمانکار در شـعبه بندر امـام خمینـی هوپـاد دریا فعالیـت می‌کنند؟
کارکنـان شـرکت هوپـاد دریـا در بندرامـام خمینـی (ره)، درحال‌حاضـر 57 نفـر هسـتند کـه در واحدهـای، بازرگانـی، عملیـات، خدمـات مشـتریان و پشـتیبانی کانتینـر، اداری، کارکنـان دریایـی، مالـی و حراسـت فعالیـت می‌کننـد. در سـنوات گذشـته ایـن تعـداد پرسـنل بیـش از 200 نفـر بودهانـد کـه پـس از بازنشسـتگی و یـا انتقـال به سـایر شـرکت‌های گـروه، جایگزینـی بـرای آنهـا در نظـر گرفته نشـده اسـت. به همیـن دلیل بـار عملیاتی زیـادی بر روی پرسـنل فعلـی قرار دارد که می‌بایسـت تدابیـری بـرای جـذب نیـرو در نظـر گرفته شـود تا در آینـده بـا توجه بـه میانگین سـنی و بازنشسـتگی پیش روی پرسـنل بـا مشـکل عملیاتـی مواجه نشـویم.
چـه اقداماتـی در راسـتای توسـعه فعالیـت‌هـای جـاری و آینـده دفتـر هوپـاد دریـا در بنـدر امـام صـورت داده‌ایـد؟
در خصـوص پیمانکارهایـی کـه در قسـمت عملیـات بازرگانـی، طـرف قـرارداد بـا شـرکت‌های گـروه کشـتیرانی هسـتند، بـا توجه به آمـار تعداد شـناورهای ورودی سـال گذشـته و چشـم‌انداز پیـش رو بـا سـه شـرکت خـن کاری کالای عمومـی و متفرقـه و نیز دو شـرکت بارشـماری قرارداد همکاری بسـته شـده است کـه در صـورت افزایـش ظرفیـت حمل توسـط ناوگان شـرکت‌های گـروه این آمادگـی وجود دارد کـه به این تعـداد در اسـرع وقـت افزوده شـود. بخشـی از امور از قبیل سـرویس‌های پرسـنل و غذای نیمروزی از بخش خصوصی اسـتفاده شـده اسـت که با پیمانکارهای دارای صلاحیت قرارداد بسـته شـده است. در ضمـن عملیـات تخلیـه و بارگیـری کانتینـر هـم در ایـن بندر توسـط پیمانکار مسـتقیم طرف قـرار داد بندر انجـام مـی‌پذیرد.
عملکرد شـعبه بندر امام خمینـی را در دوران کرونا تشـریح کنید .
شـعبه بنـدر امـام خمینـی(ره) در سـال‌های اخیـر بـا توجـه بـه وجـود کشـتی‌های کانتینربـر، فلـه،کلای عمومـی و تانکـر، بـا وجـود محدودیت‌هـای کرونایی بـا رعایـت پروتـکل‌های بهداشـتی و بـدون هیچگونه وقفـه‌ای در عملیات پهلودهی و جداسـازی کشـتی‌ها، تخلیـه و بارگیـری، ارائه سـرویس به کارکنـان دریایی در انجام تسـت‌های کرونایی و واکسیناسـیون پرسـنل دریایـی مادامـی کـه کشـتی در بنـدرگاه مسـتقر بـوده اسـت و نیـز پیـاده و سـوار شـدن پرسـنل دریایـی کشـتی‌ها در اسـکله‌های منطقـه ویـژه اقتصـادی بندر امـام، اسـکله‌های بنـدر پتروشـیمی و... ارائـه خدمـات کرده اسـت. در ایـن دوران بـا ایجـاد روابـط مثبـت بـا اداره بنـادر و دریانـوردی سـازمان بنـادر، توانسـتیم بـدون هیچگونه بـار مالـی اضافـه نسـبت بـه ضدعفونـی کشـتی‌ها در برابـر ویـروس کرونـا اقـدام نماییـم کـه عملکـرد شایسـته‌ای بـرای ایـن شـعبه رقـم زد. خوشـبختانه در ایـن دوران، شـرکت هوپـاد دریـا بـا مهیـا کـردن امکانـات بهداشـتی و نیـز رعایـت کامـل پروتکل‌هـای بهداشـتی توسـط همـکاران شـعبه بـا کمتریـن آمـار مواجهـه بـا ایـن بیمـاری مواجـه بـود.
عملکـرد شـعبه هوپـاد بنـدر امـام در سـال 1400و دومـاه اول سـال 1401 چگونه بود ؟
بنـدرگاه بنـدر امـام خمینی شـامل مجتمع‌های اسـکله ایـن بنـدر بـا داشـتن ۳۸ اسـکله فعـال بهطـول هفت کیلومتـر و یـازده هزار هکتـار اراضـی، بزرگ‌ترین بندر فعـال ایـران اسـت کـه سـاالنه ۳۰ میلیون تُـن کالا را پذیـرش می‌کنـد از ایـن رو از بزرگ‌تریـن و مهم‌ترین پایانـه تجارتـی دریایی کشـور ایران اسـت. اسکله‌های منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی(ره) پنـج پسـت اسـکله کانتینـری بـه طـول 1040 متـر و ظرفیـت سـالیانه 700 هـزار .TEU
23 پسـت اسـکله کالای عمومی به طـول /3100 متر و ظرفیـت 26 میلیون تُن.
سـه پسـت اسـکله مـواد معدنـی بـه طـول 548 متر و ظرفیـت 6 میلیـون تُن.
چهـار پسـت اسـکله مـواد نفتی بـه طـول 725 متر و ظرفیـت 7 میلیـون تُن.
دو پسـت اسـکله روغـن مایـع بـه طـول 365 متـر و ظرفیـت 4 میلیـون تُـن.
یک پسـت سـیلو غلات به طـول 240 متـر و ظرفیت 5/1 میلیـون تُن.
لطفـا عملیات بنـدری بندر امام خمینـی را از نقطه شـروع تـا پایان تشـریح فرمایید .
بنـدر امـام خمینـی (ره) بـه لحـاظ دسترسـی دریایی، اسـکله‌های مناسـب، پسـکرانه و انبارهـای نگهـداری، نـرخ تخلیـه بسـیار مناسـبی بـرای کشـتی‌های فله‌بـر دارد و از آنجـا کـه کشـتی‌های متعـددی همزمـان در اسـکله‌های ایـن بنـدر پهلـو گرفته‌انـد، بیـن ۱۰ تا ۳۰ هـزار تـُن در روز قابلیـت تخلیه و بارگیری وجـود دارد. بـه عبارتـی حداکثـر زمـان بـرای اینکـه یـک فرونـد کشـتی بـا محمولـه ۶۰ هـزار تُن غلات در ایـن بندر تخلیه شـود، هشـت روز اسـت. بنابرایـن بـا روندی کـه در بندرامـام خمینـی(ره) برای فعالیـت‌هـای مرتبـط بـا تخلیـه کشـتی‌هـای حامـل کالاهـای اساسـی صـورت مـی‌گیـرد، ایـن بنـدر بـه لحـاظ بهـره‌وری عملیـات بنـدری در جایـگاه بسـیار خوب و مناسـبی قرار دارد و از لحظه پهلوگیری کشـتی در اسـکله، عملیـات تخلیـه محموله با حداکثر سـرعت انجـام و کاالاهـای اساسـی بـه انبارهـای نگهـداری یا سـیلو هـا منتقل می‌شـود. بندرامـام خمینـی(ره) هاب غلات و کالاهای اساسـی کشـور اسـت و در سـال 1400 میـزان تخلیـه غلات در ایـن بنـدر بالـغ بر هشـت میلیـون و ۶۰۰ هـزار تُن بـوده کـه در حـدود ۲۱ درصـد رشـد نسـبت بـه مدت مشـابه در سـال گذشته داشـته اسـت. ترمینال سیلو به منظـور تسـریع در تخلیه غلات با ظرفیـت 75 هزارتُن بـا امکانـات ویـژه‌اى در بنـدر امام خمینی احداث شـده اسـت. این سـیلو بـا احتسـاب انبارهاى روبـاز، مجموعاً امـکان ذخیره‌سـازى یکصـد و هفتـاد هزارتُـن غلـه را دارد و محـل تلاقـی شـبکه‌هاى حمل‌ونقـل دریایـی و زمینی اسـت و همانند سـایر باراندازهـا و انبارهاى بندر بـه شـبکه سراسـرى راه آهن متصل اسـت و متشـکل از سـى کنـدوى مجتمع بـه ظرفیت 30 هـزار تُن، پنج کنـدوى منفـرد بـه ظرفیـت 37 هـزار و پانصـد تـُن و انبـار فلـه به ظرفیـت 7500 تُن اسـت سـیلو مجهز به دو سـتگاه «آنلـودر» پر قدرت، دو سـتگاه مکنده جهت تـه روبـی و تسـمه نقاله‌هـاى افقـى و عمـودى جهت انتقال 3000 تُن گندم در سـاعت اسـت. توان عملیاتی ایـن مجموعـه سـالانه یـک میلیـون و 500 هـزار تُن اسـت. همچنیـن سـیلو داراى دوسـتگاه باسـکول 100 ُتنـی واگن‌کـش و سـه دسـتگاه باسـکول 60 تُنـی کامیون‌کـش اسـت. عملکـرد عملیـات پایانـه کانتینـری نیـز در بنـدر امـام خمینـی (ره) بـه میـزان ۳۷ هـزار و ۴۵۳ TEU برابـر بـا ۳۶۲هـزار و46 تُن اسـت. ایجـاد خـط ترکیبی ریلی بـرای کانتینرهـای خالـی خرمشـهر بـه بنـدر امـام خمینـی (ره) و نیـز اسـتفاده از ظرفیـت راه آهـن در انتقـال کالاهـای صادراتـی از مجتمع‌های پتروشـیمی بـا اسـتفاده از ناوگان حمـل ریلی بـا هماهنگی گمرک بنـدر امام خمینی(ره) جهت انتقال و تسـریع در ارسـال کانتینرهـای خالی مـورد نیاز صنایع پتروشـیمی در این بنـدر صـورت می‌گیـرد. داشـتن محوطـه اختصاصـی نگهـداری کانتینـر در جـوار صنایـع پتروشـیمی بـه صـورت شـبانه‌روزی بـرای تحویـل کانتینـر خالی بـه صادرکننـدگان و ورود کانتینرهـای پر صادراتی در محوطـه ترمینال کانتینری ایـن بنـدر از دیگـر تمهیداتی اسـت که زمینـه را برای ورود و خـروج کانتینـر از صنایع پتروشـیمی همجوار به پایانـه کانتینـری فراهـم می‌کنـد. ظرفیـت انبارش مـواد نفتی در سـایت‌های اختصاصی نفتـی 175 هـزار و 400 تـُن بـا تعـداد پنـج پسـت اسـکله تخلیـه و بارگیـری مـواد نفتـی اسـت کـه ظرفیـت تخلیـه و بارگیـری مـواد نفتـی 7 میلیـون تُن در سـال اسـت.
نحـوه ارتبـاط بـا مشـتریان در بنـدر چگونه اسـت و بــــرای توجیــــه مشـتریان چه تمهیداتی را بکار می‌گیرید ؟
خطـوط کشـتیرانی و صــــاحبان کالا از مشـتریان شـرکت‌های خدمات نمایندگی هسـتند و همـکاران ما در قسـمت بازرگانـی و عملیات در بنـدر هماهنگی‌های لازم را بـرای پهلودهـی، عملیـات تخلیه و یـا بارگیری و جداسـازی کشـتی‌ها انجـام می‌دهنـد. تمامـی ایـن عملیـات هـا نیازمنـد انجـام مراحـل اداری و عملیاتـی اسـت کـه شـبانه روز و بـدون توقـف، هماهنگـی و نظـارت بـر عملیات‌هـای مرتبط بـا خطوط کشـتیرانی توسـط امـور بــــازرگانی و عملیـات شـعبه بندرامـام خمینـی(ره) در حـال انجـام اسـت در ضمـن بخـش دیگـری از ایـن امـور بـه خدمـات مشتــــریان مربـــــوط می‌شود که در خصــــوص درخواسـت‌های کانتینـر بـرای بارچینـی محمـولات صادراتـی شـرکت‌های پتروشـیمی ، صـدور ترخیصیه، بارنامـه، تحویـل قبـض انبـار بـه مشـتری و اقدامـات مربـوط بـه پشـتیبانی کانتینـر اسـت.
کالاهـای وارداتـی و صادراتی از بندر بیشـتر چه نـوع کالاهایی اسـت ؟
عمـده کالاهـای وارداتـی از گمـرک بندر امـام خمینی ذرت، بنزیـن، آهـن آلات، گنـدم، سـویا و کنجاله سـویا و کالاهـای صادراتـی نیـز گازهـا، محصـولات پتروشـیمی، محصـوالات نفتـی، اوره و سـیمان اسـت.
همـکاری ارگان‌ها و سـازمان‌ها بـا مدیریت شـعبه چگونه اسـت ؟
باتوجـه بـه اینکـه ایـن شـعبه نمایندگـی خطـوط مرتبـط بـا شـرکت کشـتیرانی جمهـوری اسلامی ایـران را عهـده‌دار اسـت تمامـی ارگان‌هـای مرتبـط بـا فعالیت‌هـای شـعبه همـکاری بسـیار خوبـی را بـا مدیریـت شـعبه داشـته و ایـن همـکاری بـه صـورت دوسویه است.
سخن پایانی.
ضمـن تشـکر از مدیـر عامل محتـرم گروه کشـتیرانی جمهوری اسلامی ایران و مدیر عامل محترم شـرکت هوپـاد دریـا و قدردانـی از زحمـات ایشـان در حـوزه سـرمایه‌های انسـانی، لازم اسـت بـا توجـه به سـختی کار به واسـطه آلودگی زیسـت محیطی و گرما در شـهر بندرامـام و ماهشـهر، هماننـد سـایر شـرکت‌های فعال در منطقـه توجه بیشـتری به همـکاران شـاغل در این اسـتان مرزی شـود و شـرایط انگیزشـی را بـرای ادامه زندگـی و فعالیـت کاری ایـن عزیـزان فراهـم آورنـد . در ضمـن بـا بوجـود آوردن یـک کارگـروه ویژه سـعی شـود انسـجام بیشـتری بین شـرکت‌های گـروه برقرار گـردد تـا زمینـه رشـد ایـن شـرکت بیـش از گذشـته فراهـم گردد.

نظرات کاربران
نظر شما ؟
نام
 
آدرس صندوق الکترونیکی
   
نظرات کاربران