Alternate Text
۱۴۰۱/۰۶/۰۶    ۱۲:۱۸ کد خبر:010606079070
دریانوردان سرمایه اصلی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
در مراسم گرامیداشت روز جهانی دریانورد مطرح شد:

دریانوردان سرمایه اصلی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

در آسـتانه روز جهانی دریانورد، مراسـم گرامیداشـت روز جهانی دریانورد با حضور مدیران ارشـد گروه کشـتیرانی جمهوری اسلامی ایران، دریانـوردان و خانوادههـای آنان طی روزهای دوم و سـوم تیرماه در اسـتان گیلان برگزار شـد. در ایـن مراسـم پـس از سـخنرانی مدیران ارشـد گـروه کشـتیرانی جمهوری اسلامی ایران، مسـائل و مشـکلات دریانوردان توسـط نماینـدگان آنـان در جمـع حاضران مطرح و پاسـخ‌های لازم از سـوی مدیران به سـؤالات ارائه شـد.

در ادامه این نشسـت دریانوردان در محیطـی صمیمـی ضمـن دیـدار با مهنـدس مـدرس خیابانی نائـب رئیس هیئـت مدیـره و مدیرعامل کشـتیرانی جمهوری اسلامی ایـران پیشـنهادها، دیدگاه‌ها و مشـکلات خـود را با ایشـان در میان گذاشـتند.

گزارش این مراسم از نظرتان می‌گذرد.

 
نیروی انسانی سرمایه اصلی گروه کشتیرانی است
نائـب رئیـس هیئـت مدیـره و مدیرعامل کشـتیرانی جمهوری اسلامی ایران در مراسـم گرامیداشـت روز جهانـی دریانـورد که به همت شـرکت تأمیـن نیروی انسـانی گروه کشـتیرانی برگزار شـد در میـان جمعی از دریانـوردان ایـن نـاوگان در اسـتان گیلان، با بیان اینکـه حدود هـزار نفر از افراد شـاغل در بخش دریا و خشـکی گروه کشـتیرانی گیلانی هسـتند خاطرنشان کـرد: ایـن اسـتان نشـان داده کـه پتانسـیل بسـیار خوبی بـرای تربیـت دریانوردان خبـره دارد. محمدرضـا مـدرس خیابانی با اشـاره به بحـران کرونا و فشـار ناشـی از آن طـی دو سـال اخیـر بـر صنعـت کشـتیرانی جهانـی و بـه تبع آن کشـتیرانی جمهوری اسلامی ایـران، افـزود: طـی این دو سـال علاوه بر محدودیـت‌هـای کرونایی گروه کشـتیرانی جمهوری اسلامی ایـران بـا محدودیت‌هـای اقتصـادی شـدید دیگری ناشـی از تحریم‌ها نیز دسـت بـه گریبان بود. وی ادامـه داد: دو سـال پیـش چهـار فرونـد شـناور از نـاوگان در اختیـار خارجی‌هـا بـود همچنیـن بیـش از ۶۰۰ همـکار خارجـی در جمع کارکنـان دریایی گروه کشـتیرانی حضـور داشـتند همزمـان بـرای ورود بـه بعضـی از بنـادر بزرگ جهـان محدودیت‌هـای جدی داشـتیم، بـا این حـال با تلاش کارکنان در خشـکی و دریـا این مسـائل و مشـکالت رفع شـدند. مدیرعامـل گروه کشـتیرانی جمهوری اسلامی ایران بـا بیان اینکه امـروز بخش اعظم دریانـوردان خارجی از مجموعـه خارج شـده‌اند، تصریح کرد: خوشـبختانه هـم اکنـون ۸۰۰ نفـر از جوانـان عزیز این مـرز و بوم جایگزیـن آن نیروهـا شـدند تـا کشـتیرانی جمهوری اسلامی ایـران سـه هـزار و ۷۰۰ نفر دریانـورد ایرانی را در اسـتخدام خـود داشـته باشـد، همچنیـن چهـار فرونـد کشـتی کـه در اختیـار طرف‌هـای خارجـی بـود هـم اکنـون تحـت فرماندهـی دریانـوردان عزیز ایرانـی در خدمـت ناوگان بزرگ کشـتیرانی جمهوری اسلامی ایران هسـتند. وی یکـی از مهمتریـن اتفاقـات بـزرگ تاریخـی که پـس از عبـور از بحـران کرونـا و فشـار تحریم‌هـا رخ داده کسـب بیشـترین درآمـد در میـان بنگاه‌هـای تجـاری کشـور کـه نصیـب گـروه کشـتیرانی شـده اسـت بیـان کـرد و گفـت: در سـال ۱۴۰۰ گـروه کشـتیرانی جمهوری اسلامی ایران موفق به کسـب یـک و نیـم میلیـارد دلار درآمـد شـد کـه رکـوردی تاریخی در کشـتیرانی جمهوری اسلامی ایران اسـت کـه ایـن مهـم بـه همـت و تلاش همـکاران دریا و خشـکی در تـک تـک حوزه‌ها به دسـت آمده اسـت. مهنـدس مـدرس خیابانـی بزرگ‌تریـن افتخـار گروه کشـتیرانی جمهـوری اسلامی ایـران را خدمـت بـه نظـام مقـدس جمهـوری اسلامی ایـران دانسـت و خاطرنشـان کـرد: مجموعه کشـتیرانی متعلق به نظام جمهـوری اسلامی ایران اسـت. وی افـزود: بـا همـت و کاردانـی کـه کارکنـان خدوم مجموعـه در دریـا و خشـکی از خـود نشـان دادنـد از ایجـاد مشـکل بـرای بخش‌هـای تجـاری و تولیـد کشـور جلوگیـری بـه عمـل آمد. مهنـدس مـدرس خیابانـی تصریـح کـرد: در زمـان تحریم‌هـای ظالمانـه یکـی از مهم‌تریـن وظایفی که بـر دوش گـروه کشـتیرانی جمهـوری اسلامی ایران بوده و هسـت تأمین کالاهای اساسـی و مـواد اولیه و همچنیـن قطعـات صنایع تولیدی اسـت. وی بـا تأکیـد بـر اهمیت گـروه کشـتیرانی جمهوری اسلامی ایـران بـرای حفـظ و رونـق اقتصـاد کشـور گفـت: گـروه کشـتیرانی امـروز عهـده‌دار ناوبـری خطـوط دریایـی کشـور اسـت و بـا افتخـار می‌توانـد اقتصـاد کشـور را بـه حرکـت درآورده و جریـان آن را در وضعیـت قابـل قبولی نـگاه دارد البتـه این مهم به کسـب درآمـد بـرای گـروه کمـک می‌کنـد. مدیرعامـل گـروه کشـتیرانی جمهـوری اسلامی ایـران بـا بیـان اینکـه طـی دو سـال اخیـر با فـراز و نشـیب‌های بسـیاری مواجـه بوده‌ایـم، خاطرنشـان کـرد: علی‌رغـم تمـام ایـن مسـائل و مشـکالت توفیقـات مهمی نصیب گروه کشـتیرانی شـده اسـت کـه تـداوم آنها موکول بـه تلاش مضاعـف، همت و همدلـی کارکنـان مجموعه در دریا و خشـکی اسـت. وی ادامـه داد: بـر اسـاس مأموریتی که داریـم انتظار مـی‌رود ضمـن کمـک بـه تـداوم جریـان و رونـق اقتصـادی کشـور درآمـد مجموعه نیـز افزایـش یابد. مهنـدس مـدرس خیابانـی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـا اشـاره بـه گرامیداشـت روز جهانـی دریانـورد بـه موضـوع کارکنـان گـروه کشـتیرانی پرداخـت و خاطرنشـان کـرد: بـرای اینکـه کارکنـان گـروه کشـتیرانی با دلگرمی بیشـتر و امیـد مضاعفی قـدم‌هـای بلندتـری در راسـتای موفقیـت خـود و مجموعـه بردارند اقدامات بسـیار خوبی طی دو سـال اخیـر صـورت گرفتـه اسـت. وی ادامـه داد: مجموعـه گـروه کشـتیرانی جمهوری اسلامی ایـران اهمیت بسـیار بالایی بـرای کارکنان قائـل اسـت و کارکنان را سـرمایه اصلی خـود می‌داند البتـه ایـن نگاه تازه نیسـت بلکـه طی ۵۰ سـال اخیر در ایـن مجموعـه جاری و سـاری بوده اسـت. مهنـدس مـدرس خیابانـی افـزود: همچنـــان کـه توسـعه و پیشـرفت به یکبـاره رخ نمی‌دهنـد و اموری تدریجی هسـتند در حال تلاش هسـتیم کـه اقدامات الزم را در جهـت بهبـــود هرچـه بیشتـــر وضعیـت کارکنـان تـداوم دهیم. وی بـا اشـاره بـه اجرایـی شـدن طـرح طبقه‌بنـدی مشـاغل در گروه کشـتیرانی، گفت: این طرح بیش از ۲۰ سـال در دسـت اقدام بود اما طی دو سـال اخیر به صورت کامل اجرایی شـد این امـر بیانگر این واقعیت اسـت که نـگاه گـروه کشـتیرانی جمهوری اسلامی ایـران معطـوف بـه بهبـود وضعیـت کارکنـان اسـت. مهنـدس مـدرس خیابانی اشـاره‌ای نیز بـه راه‌اندازی و ایجـاد سیسـتم اس آر ام در تأمیـن نیـروی گـروه کشـتیرانی داشـت و خاطرنشـان کـرد: بـا ایجـاد این سیسـتم در زمانـی که همـکاران در دریا حضـور دارند ارتبـاط بـا خانواده‌های آنهـا در جهت پیگیـری و رفع مسـائل تـداوم خواهد داشـت همچنیـن در خصوص بیمـه تکمیلـی همـکاران و دیگر موضوعـات مد نظر آنها در مسـیرهای ترسیم شـده از باب جبران خدمات و بهبود کیفیت زندگی آنها در دسـت بررسـی و اقدام مقتضی اسـت. وی موفقیـت گـروه کشـتیرانی را در گـرو دعای خیر خانواده‌هـا و همـکاران دانسـت و گفـت: بـا ایجـاد شـرکت تأمیـن نیـروی انسـانی گـروه کشـتیرانی برنامه‌ریزی‌هـا و نگاه‌هـا در گـروه بـه رضایت شـغلی همـکاران از بـدو اسـتخدام تـا بازنشسـتگی معطوف شـده اسـت و همـکاران عزیـز بـه ویـژه همـکاران دریایـی مطمئـن باشـند کـه رضایـت شـغلی آنها در تـک تـک لحظاتـی کـه بـر روی دریـا و در کشـتی هسـتند با محاسـبه و برنامه‌ریزی دوسـتان محترم در شـرکت تأمیـن نیـرو لحـاظ می‌شـود. نائـب رئیـس هیئـت مدیـره و مدیرعامـل گـروه کشـتیرانی جمهوری اسلامی ایران درباره محاسبات نـرخ ارز در پرداخـت حقـوق کارکنـان دریایـی نیـز گفـت: محاسـبات در ایـن زمینـه دقیق اسـت البته به یقیـن جبران خدمات همـکاران تنها ریالـی و حقوقی نیسـت بلکـه احتـرام، پایبنـدی و تعهد سـازمانی در طـول خدمـت همـکاران نیـز مدنظر مجموعه اسـت. وی تصریـح کـرد: خدمـت بـه همـکاران یکـی از افتخـارات بزرگـی اسـت کـه نصیـب کشـتیرانی جمهـوری اسلامی ایـران شـده اسـت، نگاهـی کـه در سـایر بنگاه‌هـا کمتـر وجـود دارد، حتـی در برخـی شـرکت‌های دیگـر زمانی که دریانورد از کشـتی پیاده می‌شـود ارتبـاط وی با بنـگاه قطع می‌شـود اما ما در کشـتیرانی جمهوری اسلامی ایران افتخـار داریم که ارتبـاط بـا کارکنـان دریایی بـه هیچ وجه قطع نشـده و ارائـه خدمـات بـه آنها تـداوم دارد. وی در پایـان سـخنان خـود گفـت: در تـک تـک لحظاتـی کـه همـکاران دریایـی نـاوگان در حـال انجـام ماموریـت هسـتند پرسـنل بخـش خشـکی به عنـوان پشـتیبانی کننـده مشـغول فعالیـت می‌باشـند و موضوعـات مرتبـط بـا همـکاران خـود بـر روی کشـتی‌ها را پیگیـری می‌نماینـد.
تلاش بـرای افزایش کیفیـت زندگی کاری دریانـوردان ادامه دارد
معاون سـرمایه انسـانی و پشـتیبانی گروه کشـتیرانی جمهـوری اسلامی ایـران نیـز در ادامـه مراسـم گرامیداشـت روز جهانـی دریانـورد در بنـدر انزلـی با بیـان اینکـه حـدود یـک و نیم میلیـون نفـر دریانورد در سراسـر جهان و حـدود ۲۷ هزار دریانـورد در ایران مشـغول بـه فعالیـت هسـتند، تأکیـد کـرد: دریانـورد اسـت کـه کشـتی بـا میلیون‌هـا دلار ارزش را بـه همـراه محموله‌هـای بـا ارزش میلیـون دلاری بایـد از دل دریاهـای توفانـی بـا تخصـص و تجربـه خـود هدایـت کنـد تا مایحتاج کشـور را از اقصـی نقاط دنیا بـه کشـور برسـاند و اقتصـاد را پویـا نگـه دارد. سـعید جبلـی حرفـه دریانـوردی را دشـوار دانسـت و ادامـه داد: امـا سـخت‌تر از دریانـورد بـودن همسـر دریانـورد بودن اسـت چـرا که در غیـاب دریانورد تمام مسـئولیت یـک زندگـی بـر عهـده همسـر دریانـورد اسـت در حالـی کـه در کنـار این مسـئولیت آنهـا باید دوری و دلتنگـی را هـم تحمـل کننـد. وی افـزود: اغراق نیسـت اگـر بگویم بعـد از مادران و همسـران شـهدا، همسـر دریانورد نمادی از صبوری و رشـادت برای سـایر زنان کشـور است. جبلـی اصلی‌تریـن مشـکالت دریانـوردان دوری از خانـواده، بـی‌خبـری از مسـائل جامعـه و دنیـا، بـی‌خبـری از رخدادهـای تلـخ و شـیرین خانـواده، بیـان کـرد و گفت: شـوک‌های عاطفی، کارهـای یکنواخت روزمره در کشـتی، کار در شـرایط سـخت، سر و صدا و لرزش‌هـای دائمـی، آب و هـوای متغیـر، تغییـر سـاعت بیولوژیکـی، عـدم دسترسـی بـه امکانـات پزشـکی، رفتـار غیرمنصفانه بـا دریانـوردان ایرانی در بنـادر برخی از کشـورها، تهدید ناشـی از پدیده دزدان دریایـی، ریسـک تهدیـدات تروریسـتی، تحریم‌هـای اقتصـادی از دیگـر مسـائل و مشـکلات پیـش روی دریانـوردان غیـور ایرانی اسـت. معاون سـرمایه انسانی و پشـتیبانی گروه کشتیرانی با اشـاره به اینکه به مسـائل و مشکلات دریانوردان آگاه هسـتیم و بـرای رفع آنهـا برنامه داریـم، تصریح کرد: چهـار راهکار بهبود شـرایط زندگی در کشـتی، بهبود کیفیت زندگی، بهبود شـرایط سـازمان، اصلاح قوانین و مقـررات و... مـورد توجـه قـرار داده‌ایـم تـا رضایت شـغلی ایـن عزیـزان را هر چه بیشـتر افزایـش دهیم. وی دربـاره بهبـود شـرایط کار بـر روی کشـتی نیـز گفـت: کاری کـه امـکان انجـام آن هسـت، وجـود نیـروی کافی بر روی شـناورها، بوجـود آوردن محیط شـاد، تغذیه مناسـب، ایجـاد محیط کار ایمـن و ایجاد محیـط محترمانه و منصفانه اسـت کـه اقدامات الزام در ایـن زمینـه صورت گرفتـه و تداوم خواهد داشـت. جبلـی، خاطـر نشـان کرد: بـرای ایجاد بهبـود کیفیت کاری زندگـی دریانـوردان گرامـی، ایجـاد چتـر حمایتـی بـرای خانـواده دریانـوردان، پیـاده کـردن به موقـع دریانـورد از کشـتی، اسـتخدام دریانـوردان بـا فرهنگ‌هـای نزدیـک بـه هـم، تعییـن کارانه شـغلی مناسـب در حـوزه خشـکی و دریـا، تعمیـق نظام‌های حمایتـی و تکریـم نیـز در دسـت اجراسـت. وی ادامـه داد: در بحث بهبود شـرایط سـازمان، توجه بـه حقـوق و مزایـای دریانـوردان، پرداخـت منصفانه، تامیـن فرصت رشـد و امنیت شـغلی، ایجاد شـفافیت و احسـاس عدالـت، توسـعه قابلیت‌هـای افـراد از طریـق آمـوزش، فراهـم کـردن امکانـات رفاهـی و ارتباطـی مناسـب، در بهبود اصلاح قوانیـن و مقررات کـه فراسـازمانی اسـت تبییـن شـغل سـخت بـودن دریانـوردی بـرای تصمیـم‌گیـران و اصلاح قوانیـن بـرای کارکنـان دریایـی یـا بـه اجـرا درآمـده و یـا در دسـت اجرا هسـتند. معاون سـرمایه انسـانی و پشـتیبانی گروه کشـتیرانی جمهـوری اسلامی ایـران با بیـان اینکـه اقدامات در جهـت افزایـش رضایـت شـغلی در گـروه کشـتیرانی باحمایـت مدیرعامـل محتـرم کشـتیرانی جمهـوری اسلامی ایـران انجام شـده اسـت، اظهار کرد: سـعی مدیـران گروه در جـذب نیرو مطابق با اسـتانداردهای بین‌المللـی بـوده، همچنیـن رعایت الزامـات و قوانین و مقـررات از مـواردی اسـت کـه همـواره مدنظـر بـوده اسـت در کنـار این‌هـا اجـرای قوانیـن ILo ، خریـد تجهیـزات با کیفیت بـرای نـاوگان، خرید مواد باکیفیـت بـرای نـاوگان، بسـته‌های بیمـه‌ای، بیمـه عمـر و سـرمایه‌گذاری مـورد توجـه بـوده اسـت. وی افـزود: تأکیـد مدیریـت ارشـد بـر ایرانـی بـودن پرسـنل کشـتی بـوده کـه در حـال حاضـر بیـش از ۹۵ درصـد نیروی‌هـای دریانـورد کشـتیرانی از داخل کشـور تأمیـن می‌گـردد. جبلـی در پایان با تأکید بر اینکـه این اقدامات محدود بـه موارد گفته شـده نیسـت بـه تأمین اماکـن اقامتی در شـهرهای مختلـف، اجـرای طـرح طبقه‌بنـدی مشـاغل، افزایـش و بازنگـری نرخ تسـعیر ارز، اشـاره کـرد و گفـت: تأمیـن فرصت‌هـای رشـد و یادگیـری و توانمندسـازی، برقـرای امنیـت شـغلی، اولویـت اعـزام بـه دفاتـر خـارج از کشـور از میان دریانـوردان، بحـث جـذب دریانورد از اسـتان‌های سـاحلی از دیگر مـواردی اسـت کـه در گروه کشـتیرانی اجرایی شـده و بیانگـر اهمیـت منابـع انسـانی بـه عنـوان سـرمایه واقعـی گـروه در میـان مدیران اسـت.
 
 
شـرکت تأمین نیرو نماینـده، حامی و وکیل مدافع دریانوردان اسـت
رئیـس هیئـت مدیره شـرکت تأمیـن نیرو کشـتیرانی بـه عنوان مسـئول برگزاری مراسـم گرامیداشـت روز جهانـی دریانـورد در بنـدر انزلی، اظهار کـرد: دریانورد گاهـی در خشـکی و گاهی روی دریاسـت، زمانی که دریانـورد روی خشـکی نیسـت خانـوادهای دارد کـه گـذران زندگـی را بـدون او تجربـه می‌کنـد به همین علـت بسـیاری از فشـارهای اقتصـادی و اجتماعـی توسـط همسـر و خانـواده پوشـش داده می‌شـود. فرشـید فریـد بـا بیـان اینکه شـرکت تأمین نیـرو، دو فعالیـت عمـده انجـام می‌دهـد؛ تصریـح کـرد: یـک فعالیـت جذب، پـرورش و نگهداشـت نیروی انسـانی اسـت؛ مـورد دوم بحـث SRM و ارتبـاط بـا دریانورد و خانواده اوسـت. وی افـزود: زمانی کـه دریانورد بـرای مأموریت کاری بـه دریا سـفر مـی‌کند بایـد مجموعه‌ای باشـد که در زمـان عـدم حضـور او بخشـی از نیازهـا و مشـکلات خانـواده او را پوشـش دهـد کـه در ایـن خصـوص شـرکت تأمیـن نیـرو چنیـن نقشـی را ایفـا می‌کند. رئیـس هئیت مدیره شـرکت تأمین نیرو، این شـرکت را حامـی و وکیـل مدافع دریانورد بر روی خشـکی در زمانـی کـه دریانورد حضور نـدارد دانسـت و ادامه داد: شـغل دریانـوردی در جامعـه مـا کمتر شـناخته شـده اسـت، شـغل سـخت و زیـان‌آوری کـه بـر خانـواده دریانـوردان نیـز تأثیر گذار اسـت. وی تأکیـد کـرد: شـرکت تأمیـن نیـرو سـعی دارد نقایـص و کمبود حضـور دریانـورد در کانـون خانواده را جبـران کنـد و بـه دسـتور مدیرعامل کشـتیرانی به همیـن دلیـل واحـد SRM در شـرکت تأمیـن نیـرو راه‌اندازی شـده اسـت. فریـد در تشـریح کار SRM ،خاطر نشـان کرد: تحت این سیسـتم درخواسـت‌هایی که در میـان دریانوردان مشـابه اسـت جمع‌آوری شـده، دسـته‌بندی می‌شـود و در بسـتری کـه مدیـران حضـور دارنـد بـرای آنهـا راهـکاری لازم طراحـی می‌شـود همچنیـن ارتباط با دریانـورد حادثـه دیده و بیمـار از دیگر کارهـای واحد SRM است. وی بـا اشـاره بـه اجـرای طـرح طبقه‌بنـدی مشـاغل در گـروه کشـتیرانی جمهـوری اسلامی‌ایران، یادآور شـد: اجـرای ایـن طـرح چندین سـال جـزء مطالبات دریانـوردان بـود امـا اجرایـی نشـده بـود کـه بـرای آن راهـکار و بودجـه تهیـه شـد و پرداخـت آن بـه دریانـوردان بازنشسـته بـر اسـاس دهه‌هـای مختلف بازنشسـتگی شـروع شد. وی هـدف راهبــــردی ایـن شـرکت را ایجـــــاد رضایتمنـدی شـغلی تدریجـی بـرای دریانـوردان اعلام کـرد و گفـت: بـر اسـاس پراکندگـی جمعیت حـدود هزار نفر از دریانوردان کشـور از اسـتان گیلان هسـتند و اسـتان‌های فارس و هرمـزگان در رتبه دوم و سـوم قـرار دارنـد بنابرایـن یکـی از اهـداف مـا این اسـت که هر سـاله مراسـم روز جهانی دریانـورد را در شـمال و جنـوب بـرای دریانـوردان برگـزار کنیم. وی بـا بیـان اینکـه دریانـوردان علاوه بـر درآمـد می‌خواهنـد کـه احترام و شـأن آنـان نیز حفظ شـود، افـزود: در گذشـته نظامی بـرای نرخ تسـعیر ارز وجود نداشـت، بنابرایـن ایـن نظام بـرای حقوق و دسـتمزد بـر اسـاس نـرخ ارز تهیه شـد. فریـد بـا تأکیـد بـر اینکـه همـکار دریانـوردی که در کشـتیرانی کار می‌کنـد مزایـا و امکاناتـی دریافـت می‌کنـد کـه بـا سـایر کشـتیرانی‌ها متفـاوت اسـت، تصریح کـرد: دریانوردان کشـتیرانی علاوه بر حقوق ارزی، حقـوق ریالـی دریافت می‌کنند کـه این حقوق ریالـی زمانـی کـه روی کشـتی کار نمی‌کننـد نیز به آنهـا پرداخـت می‌شـود. وی دربـاره نـرخ تسـعیر ارز در محاسـبه دسـتمزد دریانـوردان نیـز گفـت: جلسـات متعددی برگزار شـد تـا نـرخ ارز را مطابـق حقوق و دسـتمزد تغییـر دهیم؛ بنابرایـن بـه فرمولی دسـت یافتیم که بر اسـاس این فرمـول، هـر سـه ماه یکبـار بر اسـاس تغییر نـرخ ارز تغییراتـی در حقـوق و دسـتمزد هم صـورت می‌گیرد. فریـد همچنیـن افـزود: کارراهـه شـغلی موضـوع دیگـری اسـت کـه بـه آن پرداختـه شـد تـا زمانیکه یـک دریانـورد بازنشسـته می‌شـود مطابـق شـأن و منزلتـی کـه دارد حقـوق دریافـت کنـد، این خواسـته 30 سـاله دریانـوردان اسـت کـه در دو قالـب «فـوق العـاده بـازار» و «طـرح ارشـدیت» دیده شـده اسـت.
 
 
 
مهمتریـن هـدف شـــرکت تأمیـن نیـرو خدمـت به دریانوردان و رضـــایت شـغلی آنان است
در ادامـه مراسـم؛ مدیرعامـل شـرکت تأمیـن نیروی گـروه کشـتیرانی جمهـوری اسلامی ایـران بـا بیان اینکـه مهم‌تریـن هـدف شـرکت تأمین نیـرو خدمت بـه دریانـوردان و رضایـت شـغلی آنـان اسـت، خاطر نشـان کـرد: تمام تلاش ما این اسـت که در راسـتای افزایـش رضایت شـغلی دریانـوردان به آنـان خدمات داشـته باشیم. کاپیتـان هادی رجبـی در خصوص ارتقـاء دریانوردان گفـت: در ایـن زمینـه برنامه‌های متعددی در شـرکت تأمیـن نیـرو مطـرح بـود اما یکـی از مسـائلی که کار کارشناسـی در خصـوص آن انجام شـد «بازنگری در دسـتورالعمل ارتقـا»بر اسـاس نیاز بـازار بود. وی ادامـه داد: بر اسـاس این دسـتورالعمل توانسـتیم پرسـنل دریایـی ایرانـی را زودتـر بـه کار بگیریم و به عینـه مشـاهده می‌کردیـم کـه دریانـوردان ایرانـی خیلـی زود تبدیـل بـه افسـرانی زبـده می‌شـدند. رجبـی افـزود: در سـال 99 حـدود 650 دریانـورد خارجـی در نـاوگان گـروه کشـتیرانی فعـال بودند که بـا توجـه به شـرایط کرونـا و تحریـم، جایگزینی آنها بسـیار دشـوار بـود امـا بنا بـه دسـتور مدیریت ارشـد گـروه کشـتیرانی جمهـوری اسلامی ایـران تلاش کردیـم کـه تعـداد آنهـا بـه صفـر نزدیک شـود. مدیـر عامل شـرکت تأمین نیروی گروه کشـتیرانی با بیـان اینکـه ملوانـان خارجی حـدود ده تـا دوازده ماه روی کشـتی می‌ماننـد، تصریـح کرد: بـه همین علت بـرای جایگزینـی 650 دریانـورد خارجـی بـه حـدود 1200 دریانـورد ایرانـی نیـاز داشـتیم که خوشـبختانه این امـر صـورت گرفت. رجبـی بـا اشـاره به اینکـه از حـدود ده مـاه پیش در بخـش آمـوزش کشـتیرانی دگرگونـی خاصـی انجام شـده اسـت، گفـت: ایـن دگرگونـی ناشـی از نـگاه تخصصـی مدیریـت ارشـد بـه ایـن مبحـث اسـت. وی هزینـه تربیـت هـر افسـر ایرانـی برای کشـتیرانی تـا مقطـع افسـر سـومی را حـدود 500 میلیـون تومـان اعلام و خاطـر نشـان کـرد: بـرای رسـیدن هـر فـرد بـه افسـر اولـی حـدود یـک میلیـارد تومان هزینـه می‌شـــــود، بنابرایـن شـرکت تأمیـــــن نیـــرو با داشـتن حـدود چهار هـزار دریانـــــورد از ثـــروتمندترین شــــرکت‌های کشتیـــرانی است. مدیرعامـل شـرکت تأمیـن نیـرو بـا بیـان اینکـه مـا معتقدیـم هر اقدامی و هر هزینـه‌ای که برای دریانورد صـورت گیرد باز هـم نمی‌تواند سـختی کار دریانورد را جبـران کنـد، اظهـار کرد: امیـدوارم بـا برنامه‌هایی کـه داریـم بتوانیـم هـر چه سـریعتر بـه اهـداف خود در زمینـه جبـران خدمـت دریانـوردان دسـت یابیـم. وی در زمینـه جـذب دانشـجو نیـز گفت: بـرای جذب دانشـجو اقدامـات خوبـی صـورت گرفـت کـه یـک راه جـذب مسـتقیم بـود البتـه در ایـن بخـش همواره مراقـب بودیـم کـه اسـتانداردهای آموزشـی گـروه کشـتیرانی حفظ شـود. رجبـی در خصـوص اجـرای مـاده نظام وظیفـه برای دریانـوردان گـروه کشـتیرانی نیـز گفـت: ایـن مـاده حـدود 5 سـال در کشـتیرانی متوقـف مانـده بـود که خوشـبختانه احیـا شـد به شـکلی کـه برای هر سـال مجـاز بـه پذیـرش 320 نفر افسـر و ملوان هسـتیم. مدیـر عامـل شـرکت تأمین نیـروی گروه کشـتیرانی در پایـان یـادآور شـد: در جهـت توسـعه بـازار، واحـد تأمین نیروی شـرکت‌های کشـتیرانی دریـای خزر و والفجـر راه‌انـدازی خواهند شـد کـه امیدواریـم در ماه پیـش رو ایـن بــــرنامه را به صــــورت صد در صد اجرایی نماییم.
نظرات کاربران
نظر شما ؟
نام
 
آدرس صندوق الکترونیکی
   
نظرات کاربران