Alternate Text
۱۴۰۱/۰۶/۱۵    ۲:۲۷ کد خبر:010615079076
دریانوردان ایرانی، نسل ارزش آفرین

دریانوردان ایرانی، نسل ارزش آفرین

«نسـل ارزش‌آفریـن»، ایـن شـاید یکـی از بهتریـن کلیدواژه‌هایـی باشـد کـه می‌تـوان در مقـام تقدیـر از نیـروی انسـانی شـاغل در حـوزه دریـا، در نـاوگان ملـی کشـتیرانی جمهـوری اسلامی ایـران بـه کار بـرد.

دریانوردانـی که با صبـوری، دقت، وابسـتگی به خـاک خـود و از خودگذشـتگی بـرای میهـن، تلاش می‌کننـد تـا در سـخت‌ترین تحریم‌هایـی کـه علیـه جمهوری اسلامی ایـران در این برهـه از تاریخ وضع شـده، ایسـتادگی کننـد و لحظـه‌ای اجـازه ندهند که کالارسـانی بـه بـازار، کارخانجـات و خطـوط تولیدی مختـل شـود. آنهایی کـه اکنون، در خـط مقدم جبهه جنـگ اقتصـادی قـرار گرفته‌انـد تـا افتخـارآفریـن باشـند و علاوه بـر تامیـن نیازهـای داخلـی کشـور، بـا حمل بـار صادراتـی به اقصی نقـاط دنیـا، ارزآوری بـرای کشـور را تضمیـن کننـد. در واقع، نـاوگان ملی کشـتیرانی جمهـوری اسلامی ایـران ظرف سـنوات گذشـته سـعی نمـوده تـا علاوه بـر ناوبـری خطوط دریایـی کشـور، تلاش شـایانی بـرای حفـظ و رونق اقتصـاد ایـران صـورت داده و تأمین‌کننـده کالاهـای اساسـی، مـواداولیـه و قطعـات مـورد نیـاز صنایـع تولیدی کشـور باشـد. امـروز البتـه اقتصـاد دریامحـور در دنیـا بـه یکـی از ارکان اصلـی اقتصـاد جهانـی تبدیل شـده و بـا توجه بـه حجـم بـاری کـه در ایـن حـوزه جابه‌جـا شـده و ایمنـی کـه در سـفرهای دریایی نسـبت بـه حمل بار از طریـق سـایر روش‌ها وجـود دارد، روز‌بـه‌روز اقبال بیشـتری در بیـن فعـالان اقتصـادی می‌یابـد و بـه همیـن دلیـل، نقش دریانـوردان نیز بیـش از هر زمان دیگـری در اقتصـاد جهانـی مدنظر قرار گرفته اسـت. بـر اسـاس آمارهای جهانـی، هم اکنون حـدود یک و نیـم میلیـون نفـر دریانورد در سراسـر جهـان و حدود ۲۷ هزار دریانورد در ایران مشـغول به فعالیت هسـتند کـه با دانـش و تخصص خـود، محموله‌هایی با ارزش چندیـن میلیـون دلار را روانـه آبراهه‌هـای بین‌المللی کـرده و اقتصـاد جهـان را پویا نـگاه می‌دارنـد. در این میـان، بـه مدد تلاش ایـن افتخـار آفرینان، نـاوگان ملـی کشـتیرانی جمهـوری اسلامی ایـران نیـز بـا برنامه‌ریـزی و بهره‌گیـری از تـوان و ظرفیت‌هـای درخشـان نیروهـای انسـانی شـاغل در کشـتی‌های خـود توانسـته سـال 1400 را بـا رکوردهـای تاریخی در حمـل و جابه‌جایـی بـار بـه پایـان برسـاند و در سـال 1401 ،بـا برنامه‌ریـزی مـدون، مسـیر روشـن گذشـته را ادامـه دهـد و تلاش نماید تـا رکوردهایی جدیـدی در ایـن عرصـه بـه ثبـت رسـد؛ حـال آنکه ثبـت چنین رکوردهـای تاریخی در شـرایطی رخ داده کـه بحـران کرونـا و فشـار آن طـی دو سـال اخیـر، بـر صنعـت کشـتیرانی جهانـی و بـه تبع آن نـاوگان ملـی کشـتیرانی جمهـوری اسلامی ایـران، اثرگـذار بـوده اسـت؛ هر چند با تلاش و کوشـش دریانوردان شـاغل طی این دو سـال، بـر ایـن محدودیت‌ها غلبه شـده است ایـن نقـش البتـه صرفاً بـه همیـن دوره هـم محدود نشـده اسـت، چراکه از دیرباز، دریانوردی و کشتیرانی قدمتـی دیرینـه در اقتصـاد ایـران داشـته و علی‌رغـم تمامـی مشـکلات و تهدیدهایـی کـه بـرای کشـور ظـرف سـنوات گذشـته صـورت گرفتـه، دریانـوردان همــــواره توانسـته‌اند نقش‌آفــــرینان اصلـی در عرصه‌هـای مختلـف تاریـخ کشـور باشـند.

 
با اشـراف بـه چنین جایگاهـی، کشـتیرانی جمهوری اسلامی ایـران همـواره بـر ایـن بـاور بـوده کـه در برنامه‌ریزی‌هـا و سیاسـتگذاری‌های خـود، بایـد بـه ایـن بخـش از نیـروی انسـانی ارزشـمند خـود توجـه ویـژه داشـته و بتوانـد در این حـوزه گام‌هـای مؤثری را در زمینـه تأمیـن رفـاه دریانـوردان و خانواده‌هـای آنها بـردارد. از سـوی دیگـر، تلاش شـده تـا بـا توجـه ویـژه بـه ضـرورت بهره‌گیـری از نیـــــروی انسـانی توانمنـد ایرانــــی در بخش‌هــــای مختلف کشتی‌های این نـاوگان ملـی، حضـور دریانـوردان خارجـی در ناوگان بـه حداقـل رسـیده و بـا برنـــامه‌ریزی‌های صـورت گرفتـه، نسـبت به آمـوزش نیـــروی انسـانی در این عــرصه نیز گام‌های جدی برداشـته شـود، به نحوی کـه بر اسـاس آمار و اطلاعـات، هم اکنـون ۸۰۰ نفر از جوانـان کشـور، جایگزین نیروهای خارجی شـده‌اند تـا کشـتیرانی جمهـوری اسلامی ایـران، امـروز بـا تکیـه بـر سـه هـزار و ۷۰۰ نفـر دریانـورد ایرانـی که در اسـتخدام خـود دارد، جایگاه‌هـای درخشـانی را در سـنوات آتـی برای خود متصور شـده و برای رسـیدن به آن گام بـردارد. چهـارم تیرمـاه فرصتی بـود تـا از تمامـی دریانوردان نـاوگان معظم کشـتیرانی جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی از آنها از دریانوردان خطه شـمال کشـور بـه همـت شـرکت تامیـن نیـروی انسـانی خطـوط کشـتیرانی کیـش در بنـدر انزلی تجلیل بـه عمل آید و ایـن موضـوع یـک بـار دیگـر در گـروه کشـتیرانی یـادآوری شـود کـه دریانـوردان، نسـل ارزش آفرینی هسـتند کـه در همـه دوران‌ها توانسـته‌اند بـرای این مـرز و بـوم، ثروت‌آفرینـی کنند.
نظرات کاربران
نظر شما ؟
نام
 
آدرس صندوق الکترونیکی
   
نظرات کاربران