Alternate Text
۱۴۰۱/۰۶/۰۶    ۱۳:۲۵ کد خبر:010606079071
کمک به تولید داخل برای گروه کشتیرانی امری جدی است
معاون توسعه ناوگان گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران:

کمک به تولید داخل برای گروه کشتیرانی امری جدی است

گـروه کشـتیرانی جمهـوری اسلامی ایران همـواره و به ویـژه در تنگناهایی مانند جنـگ و تحریم ثابت کرده اسـت دارایی اسـتراتژیک و فـوق العـاده مهـم بـرای کشـور اسـت. این موضـوع محـدود به حمـل و نقل کالاهـای اساسـی و نهـاده های تولیـد در شـرایط نبرد اقتصـادی نیسـت بلکـه ایـن گـروه با توجـه و حساسـیتی ویژه کمـک به تولیـد داخلـی را در دسـتور کار داشـته و دارد بـه طوریکه هم اکنـون تـا 83 درصـد از نیازهای نـاوگان از تولیـدات داخلی تامین می‌شـود
نیسـت و ارزشـی بالـغ بـر 330 میلیون دالر بـرای اقتصاد کشـور ایجـاد می‌کند. بـه عبارتی بـا در نظر گرفتـن نـرخ تسـعیر ارز کـه هـم اکنون حـول و حـوش 30 هـزار تومان بـرای هـر دلار می‌گردد، گـروه کشـتیرانی جمهوری اسلامی ایـران مبلغـی برابـر بـا 9 هـزار و نهصـد میلیـارد تومـان به تولیـد داخلـی تزریق می‌کنـد و ضمـن رونق بخشـیدن به صنایـع مربوطه زمینـه تحکیم اشـتغال موجـود و اشـتغال‌زایی را فراهم می‌سـازد. در همیـن رابطـه مهنـدس عبدالرضـا محبـی، معاون توسـعه ناوگان گـروه کشـتیرانی جمهوری اسلامی ایـران گفتگویی با پیـام دریا داشـته کـه ماحصـل آن را می‌خوانید.
 
 
چه میـــزان از نیازهای نـــاوگان در حال حاضر از داخل تأمین می‌شود؟
از آنجاییکـه تأمیـن حداکثـری مایحتـاج نـاوگان گـروه کشـتیرانی جمهـوری اسلامی ایـران طی دو دهـه اخیـر بـا جدیـت در دسـتور کار بوده؛ بـه همین جهـت درحال‌حاضـر از تأمیـن نیروی انسـانی گرفته تـا انجـام تعمیـرات ادواری و سـفری، بیمه، کلاس و سـوخت کشـتی بعضاً تا 100 در صد از داخل کشـور تأمین می‌شود. بررسـی‌ها نشـان می‌دهـد هم‌اکنـون بیـش از ۸۳ درصـد از نیازهـای نـاوگان از داخـل کشـور در حـال تأمیـن اسـت کـه در نوع خـود در صنعت کشـتیرانی جهـان بی‌نظیـر اسـت؛ البتـه بخشـی از ۱۷ درصـد باقیمانـده نیـز مربـوط بـه کشـتی‌هایی از نـاوگان اسـت کـه بـه بنـادر داخلـی تـردد نمی‌کننـد. ماهیـت صنعـت کشـتیرانی بین‌المللـی اسـت بـه همیـن علـت، عمـده نیازهـای شـرکت‌ها در عرصـه بین‌المللـی تأمیـن می‌شـود، امـا گـروه کشـتیرانی جمهـوری اسلامی ایـران بـا توجـه بـه نقـش و وظایـف ملـی‌ای کـه دارد، تأمیـن مایحتـاج نـاوگان را تـا حداکثـر امکان در داخل کشـور انجـام می‌دهد.
 
نـــاوگان ملی از محل تکیه بـر توان داخل چه میزان صرفه‌جویی کرده است؟
گـروه کشـتیرانی جمهـوری اسلامی ایران بـا اتخاذ ایـن راهبرد یعنی تکیـه بر توان داخلـی ۳۳۰ میلیون دلار ارز وارد چرخـه اقتصاد کشـور نمـوده و از خروج آن از کشـور جلوگیـری کـرده اسـت، حساسـیت بـرای هزینـه کـرد چنیـن رقمـی در داخل کشـور در کشـتیرانی جمهوری اسلامی ایران بسـیار بالا است؛ چراکـه هـدف این شـرکت در کنـار خنثی‌سـازی اثر تحریم‌هـا کمـک بـه خودکفایـی اقتصادی کشـور و اشـتغال‌زایی است.
 
لطفاً در زمینه سـفارش سـاخت کشـتی با کشـورهای داخلی توضیـح دهید.
آخریـن کشـتی از سـه فرونـد شـناوری کـه قـرارداد سـاخت آنهـا در سـال ۲۰۰۰ میلادی بـا شـرکت ایزوایکـو منعقد شـده بود در سـال ۱۳۹۷ بـه ناوگان ملحـق شـده اسـت و بعـد از ایـن الحـاق بالافاصلـه فراینـد قـرارداد سـاخت شـناورهای جدیـد بـا ایـن شـرکت ایرانی آغاز شـد که بخشـی نهایی و بخشـی دیگـر نیـز نهایـی خواهد شـد. در حـوزه دریـای خـزر، شـرکت کشـتیرانی دریـای خـزر از شـرکت‌های تابعه گروه کشـتیرانی جمهوری اسلامی ایـران، سـاخت دو فروند شـناور ۳۵۰۰ تنی جنـرال کارگـو را به طـرف ایرانی خود سـفارش داده و مراحـل انعقـاد قـرارداد سـاخت دو فرونـد شـناور »کانتینـری و رو-رو» بـرای کشـتیرانی دریایـی خزر نیـز بـا تشـکیل کارگـروه مشـترک بـا تولیـد کننـدۀ داخلـی در حـال طی شـدن اسـت. اخیراً شـرکت کشتی‌سـازی اروندان مطابـق توافقات انجام شـده با شرکت سـرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شسـتا) به گروه کشـتیرانی جمهوری اسلامی ایران ملحـق شـد کـه در ایـن رابطه مقرر شـده بخشـی از نیازهـای نـاوگان در حد شـناورهای کوچـک در این کشتی‌سـازی تولید شـود
 
آیـا کانتینرهــــای گروه کشـتیرانی نیز از داخل تأمین می‌شود؟
یکـی دیگـر از اقدامـات گـروه کشـتیرانی جمهوری اسلامی ایـران در راسـتای تکیـه بـر تـوان داخلـی، تولیـد و تأمیـن حداکثـری کانتینرهـای مـورد نیـاز نـاوگان از طریـق تولیدکننـدگان داخلـی اسـت. چـه در بحـث جایگزینـی کانتینرهـای فرسـوده و چـه بـرای افزایش ظرفیت، مسـتمراً نیازمنـد کانتینرهای جدید هسـتیم که خوشـبختانه به زودی ۵۰۰ دسـتگاه کانتینـر را از یـک شـرکت داخلـی دریافـت خواهیم کـرد و نیز بـه همت بخش بیشـتری از شـرکت‌های مختلـف داخلـی نیازهـای ناوگان بـه کانتینر توسـط ظرفیت‌هـای داخلـی مرتفـع خواهد شـد.
 
 
 
نحـوه ارتباط با مؤسسـات دانش بنیـــان چگونه است؟
۳ ارگان اعـم از دانشـگاه‌های کشـور و مؤسسـات دانـش بنیـان در حـال همکاری بـا گروه کشـتیرانی جمهـوری اسلامی ایـران هسـتند کـه عمـده ایـن همکاری‌هـا در حـوزه تحقیقاتـی، تولیـد رنگ‌هـای ضـد خـزه، مـواد شـیمیایی و نرم‌افزارهـا اسـت. طـی همـکاری بـا دانشـگاه صنعتـی شـریف، مرکـز علمـی و فنـّاوری ریاسـت جمهـوری و سـتاد نانـو موضوعاتـی ماننـد تولیـد رنگ‌هـای ضـد خـزه، مسـائل مربـوط بـه آب تـوازن کشـتی‌ها و تولیـد سوخت‌کم‌سـولفور در جنـوب کشـور در دسـت اقدام هسـتند کـه برخی از ایـن فعالیت‌ها عملیاتی شـده‌اند و برخـی نیـز مراحـل مطالعاتـی خـود را می‌گذرانند.
 
لطفاً تأمیـــن سوخت کـــم‌سولفور برای کشتی‌هــــای ناوگان را تشـــریح کنید.
یکـی دیگر از مهــــم‌ترین اقــــدامات کشـتیرانی جمهـوری اسلامی ایــــران تأمیـن حــــداکثری سوخت‌کم‌سـولفور مورد نیاز نــاوگان از داخل کشـور اسـت از آن جهـت کـه عمـده هزینه‌هـــای جـاری نـاوگان را سـوخت تشـکیل می‌دهـد؛ به نحـوی که تـا ۹۱ درصـد آن از داخـل تأمیـن می‌شـود. بـر اسـاس سـند راهبـردی کشـتیرانی جمهـوری اسلامی ایـران، طـی سـال جـاری، تأمیـن سـوخت نـاوگان تـا 100 در صـد از داخـل صـورت خواهـد گرفت همچنیـن در حوزه تعمیرات ادواری کشـتی‌ها کـه هم‌اکنـون تـا ۷۰ درصـد آن در داخـل انجـام می‌شـود، سـهم بیشـتری به داخل کشـور اختصاص خواهد یافت.
نیسـت و ارزشـی بالـغ بـر 330 میلیون دالر بـرای اقتصاد کشـور ایجـاد می‌کند. بـه عبارتی بـا در نظر گرفتـن نـرخ تسـعیر ارز کـه هـم اکنون حـول و حـوش 30 هـزار تومان بـرای هـر دلار می‌گردد، گـروه کشـتیرانی جمهوری اسلامی ایـران مبلغـی برابـر بـا 9 هـزار و نهصـد میلیـارد تومـان به تولیـد داخلـی تزریق می‌کنـد و ضمـن رونق بخشـیدن به صنایـع مربوطه زمینـه تحکیم اشـتغال موجـود و اشـتغال‌زایی را فراهم می‌سـازد. در همیـن رابطـه مهنـدس عبدالرضـا محبـی، معاون توسـعه ناوگان گـروه کشـتیرانی جمهوری اسلامی ایـران گفتگویی با پیـام دریا داشـته کـه ماحصـل آن را می‌خوانید.
 
چه میـــزان از نیازهای نـــاوگان در حال حاضر از داخل تأمین می‌شود؟
از آنجاییکـه تأمیـن حداکثـری مایحتـاج نـاوگان گـروه کشـتیرانی جمهـوری اسلامی ایـران طی دو دهـه اخیـر بـا جدیـت در دسـتور کار بوده؛ بـه همین جهـت درحال‌حاضـر از تأمیـن نیروی انسـانی گرفته تـا انجـام تعمیـرات ادواری و سـفری، بیمه، کلاس و سـوخت کشـتی بعضاً تا 100 در صد از داخل کشـور تأمین می‌شود. بررسـی‌ها نشـان می‌دهـد هم‌اکنـون بیـش از ۸۳ درصـد از نیازهـای نـاوگان از داخـل کشـور در حـال تأمیـن اسـت کـه در نوع خـود در صنعت کشـتیرانی جهـان بی‌نظیـر اسـت؛ البتـه بخشـی از ۱۷ درصـد باقیمانـده نیـز مربـوط بـه کشـتی‌هایی از نـاوگان اسـت کـه بـه بنـادر داخلـی تـردد نمی‌کننـد. ماهیـت صنعـت کشـتیرانی بین‌المللـی اسـت بـه همیـن علـت، عمـده نیازهـای شـرکت‌ها در عرصـه بین‌المللـی تأمیـن می‌شـود، امـا گـروه کشـتیرانی جمهـوری اسلامی ایـران بـا توجـه بـه نقـش و وظایـف ملـی‌ای کـه دارد، تأمیـن مایحتـاج نـاوگان را تـا حداکثـر امکان در داخل کشـور انجـام می‌دهد.
 
نـــاوگان ملی از محل تکیه بـر توان داخل چه میزان صرفه‌جویی کرده است؟
گـروه کشـتیرانی جمهـوری اسلامی ایران بـا اتخاذ ایـن راهبرد یعنی تکیـه بر توان داخلـی ۳۳۰ میلیون دلار ارز وارد چرخـه اقتصاد کشـور نمـوده و از خروج آن از کشـور جلوگیـری کـرده اسـت، حساسـیت بـرای هزینـه کـرد چنیـن رقمـی در داخل کشـور در کشـتیرانی جمهوری اسلامی ایران بسـیار بالا است؛ چراکـه هـدف این شـرکت در کنـار خنثی‌سـازی اثر تحریم‌هـا کمـک بـه خودکفایـی اقتصادی کشـور و اشـتغال‌زایی است.
 
لطفاً در زمینه سـفارش سـاخت کشـتی با کشـورهای داخلی توضیـح دهید.
آخریـن کشـتی از سـه فرونـد شـناوری کـه قـرارداد سـاخت آنهـا در سـال ۲۰۰۰ میلادی بـا شـرکت ایزوایکـو منعقد شـده بود در سـال ۱۳۹۷ بـه ناوگان ملحـق شـده اسـت و بعـد از ایـن الحـاق بالافاصلـه فراینـد قـرارداد سـاخت شـناورهای جدیـد بـا ایـن شـرکت ایرانی آغاز شـد که بخشـی نهایی و بخشـی دیگـر نیـز نهایـی خواهد شـد. در حـوزه دریـای خـزر، شـرکت کشـتیرانی دریـای خـزر از شـرکت‌های تابعه گروه کشـتیرانی جمهوری اسلامی ایـران، سـاخت دو فروند شـناور ۳۵۰۰ تنی جنـرال کارگـو را به طـرف ایرانی خود سـفارش داده و مراحـل انعقـاد قـرارداد سـاخت دو فرونـد شـناور »کانتینـری و رو-رو» بـرای کشـتیرانی دریایـی خزر نیـز بـا تشـکیل کارگـروه مشـترک بـا تولیـد کننـدۀ داخلـی در حـال طی شـدن اسـت. اخیراً شـرکت کشتی‌سـازی اروندان مطابـق توافقات انجام شـده با شرکت سـرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شسـتا) به گروه کشـتیرانی جمهوری اسلامی ایران ملحـق شـد کـه در ایـن رابطه مقرر شـده بخشـی از نیازهـای نـاوگان در حد شـناورهای کوچـک در این کشتی‌سـازی تولید شـود
 
آیـا کانتینرهــــای گروه کشـتیرانی نیز از داخل تأمین می‌شود؟
یکـی دیگـر از اقدامـات گـروه کشـتیرانی جمهوری اسلامی ایـران در راسـتای تکیـه بـر تـوان داخلـی، تولیـد و تأمیـن حداکثـری کانتینرهـای مـورد نیـاز نـاوگان از طریـق تولیدکننـدگان داخلـی اسـت. چـه در بحـث جایگزینـی کانتینرهـای فرسـوده و چـه بـرای افزایش ظرفیت، مسـتمراً نیازمنـد کانتینرهای جدید هسـتیم که خوشـبختانه به زودی ۵۰۰ دسـتگاه کانتینـر را از یـک شـرکت داخلـی دریافـت خواهیم کـرد و نیز بـه همت بخش بیشـتری از شـرکت‌های مختلـف داخلـی نیازهـای ناوگان بـه کانتینر توسـط ظرفیت‌هـای داخلـی مرتفـع خواهد شـد.
 
نحـوه ارتباط با مؤسسـات دانش بنیـــان چگونه است؟
۳ ارگان اعـم از دانشـگاه‌های کشـور و مؤسسـات دانـش بنیـان در حـال همکاری بـا گروه کشـتیرانی جمهـوری اسلامی ایـران هسـتند کـه عمـده ایـن همکاری‌هـا در حـوزه تحقیقاتـی، تولیـد رنگ‌هـای ضـد خـزه، مـواد شـیمیایی و نرم‌افزارهـا اسـت. طـی همـکاری بـا دانشـگاه صنعتـی شـریف، مرکـز علمـی و فنـّاوری ریاسـت جمهـوری و سـتاد نانـو موضوعاتـی ماننـد تولیـد رنگ‌هـای ضـد خـزه، مسـائل مربـوط بـه آب تـوازن کشـتی‌ها و تولیـد سوخت‌کم‌سـولفور در جنـوب کشـور در دسـت اقدام هسـتند کـه برخی از ایـن فعالیت‌ها عملیاتی شـده‌اند و برخـی نیـز مراحـل مطالعاتـی خـود را می‌گذرانند.
 
لطفاً تأمیـــن سوخت کـــم‌سولفور برای کشتی‌هــــای ناوگان را تشـــریح کنید.
یکـی دیگر از مهــــم‌ترین اقــــدامات کشـتیرانی جمهـوری اسلامی ایــــران تأمیـن حــــداکثری سوخت‌کم‌سـولفور مورد نیاز نــاوگان از داخل کشـور اسـت از آن جهـت کـه عمـده هزینه‌هـــای جـاری نـاوگان را سـوخت تشـکیل می‌دهـد؛ به نحـوی که تـا ۹۱ درصـد آن از داخـل تأمیـن می‌شـود. بـر اسـاس سـند راهبـردی کشـتیرانی جمهـوری اسلامی ایـران، طـی سـال جـاری، تأمیـن سـوخت نـاوگان تـا 100 در صـد از داخـل صـورت خواهـد گرفت همچنیـن در حوزه تعمیرات ادواری کشـتی‌ها کـه هم‌اکنـون تـا ۷۰ درصـد آن در داخـل انجـام می‌شـود، سـهم بیشـتری به داخل کشـور اختصاص خواهد یافت.

نظرات کاربران
نظر شما ؟
نام
 
آدرس صندوق الکترونیکی
   
نظرات کاربران