Alternate Text
گفت و گوها
عصر تازه فعالیت‌های کشتیرانی والفجر؛
شـرکت کشـتیرانی والفجر از جمله شـرکت های تابعه گروه کشـتیرانی جمهوری اسلامی ایران اسـت که بـه تازگـی مأموریـت رونق بخشـیدن بـه حمل ونقـل بندر چابهـار بـه آن محول شـده اسـت.
مدیرترمینال کانتینری بندرامام خمینی(ره)
بنـدر امـام خمینـی(ره) بنـدر اصلـی واردات کالاهـای اساسـی از جملـه غلات به کشـور اسـت و نقشـی پراهمیـت در ایـن زمینـه ایفـا می‌کند. در سـطح بالاتـر این بنـدر در منظومـه فعالیت‌های گـروه کشـتیرانی جمهـوری اسلامی ایـران نیـز جایگاهـی مهـم به خـود اختصـاص داده اسـت.
مدیر شعبه بندر امام هوپاد دریا در گفتگو با پیام دریا:
شـرکت خدمـات نمایندگی کشـتیرانی هوپـاد دریا به عنـوان نمایندگی خطوط گروه کشـتیرانی جمهوری اسلامی ایـران در بنادر جنوبی ایـران اعـم از بنـادر امـام خمینی (ره)، خرمشـهر، بوشـهر، عسـلویه، بنـدر عبـاس، چابهار و همچنیـن در مشـهد مقـدس دارای دفاتر نمایندگـی اسـت. بـه گفته مدیران ارشـد ایـن مجموعه، بزودی خدمات نمایندگی گروه کشـتیرانی در بنادر شـمالی کشـور نیـز به هوپاد دریـا محول خواهد شـد.
گفتگو با مدیر ارشد کشتیرانی کانتینری حافظ دریا:
پـر بیـراه نیسـت اگر کشـتیرانی حافـظ دریای آریـا را در دوران فعلـی مهم‌ترین شـرکت تابعه گروه کشـتیرانی جمهوری اسلامی ایـران بدانیم. ایـن شـرکت کـه حمـل و نقل کانتینری گـروه را به صـورت تخصصی بر عهده دارد طی سـال‌هـای اخیر (که می‌تـوان به جـرأت آن را عصر حمل و نقـل کانتینـری در صنعـت دریانـوردی نـام نهاد) نقشـی فزاینده در دسـتیابی بـه رکوردهای مختلف حمل بار در گروه کشـتیرانی داشـته اسـت.
معاون توسعه ناوگان گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران:
گـروه کشـتیرانی جمهـوری اسلامی ایران همـواره و به ویـژه در تنگناهایی مانند جنـگ و تحریم ثابت کرده اسـت دارایی اسـتراتژیک و فـوق العـاده مهـم بـرای کشـور اسـت. این موضـوع محـدود به حمـل و نقل کالاهـای اساسـی و نهـاده های تولیـد در شـرایط نبرد اقتصـادی نیسـت بلکـه ایـن گـروه با توجـه و حساسـیتی ویژه کمـک به تولیـد داخلـی را در دسـتور کار داشـته و دارد بـه طوریکه هم اکنـون تـا 83 درصـد از نیازهای نـاوگان از تولیـدات داخلی تامین می‌شـود
عضو هیئت مدیره کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در گفت وگو با پیام‌دریا:
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با بیش از 54 سال فعالیت بی‌وقفه نقش بی‌بدیل و تعیین‌کننده‌ای در امر جابه‌جایی کالا در عرصه بین‌المللی ایفاکرده و امروزه به یک برند جهانی در تجارت دریایی تبدیل شده است. در این مدت ناوگان ملی در جهت تحقق اهداف صادراتی، وارداتی، ترانزیت و ترانشیب کالا اقدام کرده و در خصوص تربیت نیروی‌انسانی متخصص، کارآمد و همچنین حمایت از صنایع داخلی اهتمام ویژه‌ای ورزیده است.
کاپیتان داود تفتی در گفت‌گو با پیام‌دریا اعلام کرد:
کشتیرانی دریای خزر چندی پس از فروپاشی شوروی آغاز به کار کرد تا در وضعیت نوین دریای خزر نسبت به حمل‌و‌نقل تجاری بین کشورهایی که اکنون از دو به پنج کشور افزایش یافته بودند، اقدام کند.
رئیس دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار در گفت‌وگو با پیام‌دریا اعلام کرد؛
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار با سابقه‌ای درخشان، تاکنون دریانوردان زیادی را تربیت کرده و به جامعۀ دریایی تحویل داده است. این دانشگاه درحال‌حاضر با استفاده از 174 استاد بیش از 3000 نفر دانشجو را به روش آنلاین آموزش می‌دهد. دکتر منصور کیانی‌مقدم رئیس این دانشگاه در گفت‌وگو با پیام‌دریا با تشریح وضعیت فعلی آموزش، به مشکلات موجود نیز اشاره می‌کند.
معاون آموزشی وزیر علوم تحقیقات و فنّاوری؛
کرونا بر همۀ ساحت‌های زندگی بشری، بیش از آنچه در ابتدا تصور می‌شد، تأثیر گذاشت. یکی از مهم‌ترین بخش‌ها، حوزۀ آموزش و پرورش و آموزش‌‌عالی است که به دلیل دربرگیری بالای آن به لحاظ تعداد بالای دانش‌آموزان و دانشجویان، اهمیت زیادی دارد. حالا با گذشت بیش از یک‌سال از ادامۀ آموزش‌های مجازی با دکتر علی خاکی‌صدیق، معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فنّاوری به گفت‌وگو نشستیم تا از کم و کیف آموزش‌های مجازی و مسیر پیش‌رو، سخن بگوید. ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید. با اعلام پاندمی کرونا، آموزش‌‌عالی به سرعت آموزش‌های مجازی را جایگزین کلاس‌های حضوری کرد. بفرمایید ابتدای مسیر به لحاظ زیرساخت‌های فنی و همچنین بحث توانمندی و فرهنگی پیرامون آموزش‌های مجازی، دانشگاه‌ها در چه شرایطی قرار داشتند و امروز در کجا ایستاده‌اند؟
مدیرعامل کشتیرانی دریای‌خزر در گفت‌وگو با پیام‌دریا اعلام کرد:
کشتیرانی دریای‌خزر در دورۀ جدید مدیریتی خویش فعالانه به کار و تلاش خود ادامه می‌دهد و در این مدت با اجرای برنامه‌های جدید عملکرد بسیار مطلوب و ایده‌آلی در کارنامۀ خود دارد. کاپیتان داوود تفتی مدیرعامل این شرکت در گفت‌وگو با پیام‌دریا از برنامه‌های آیندۀ این شرکت سخن می‌گوید
123