Alternate Text
آرشیو مقالات
دریـای خـزر بـه عنوان یـک پهنـه آبی بسـته، از سـوی پنج کشـور احاطه شـده و هـر یـک به شـکلی از منافـع آن بهـره می برنـد.
رونـق کریدور شـمال-جنوب وابسـته به توسـعه تجارت با کشـورهای حاشـیه دریـای خزر بهویژه روسـیه اسـت.
وضعیت صنعت اسکراپ کشتی در آسیا چگونه است؛
اسـکراپ کشـتی کـه از آن بـه عنـوان اوراق، شکسـت، بازیافـت، تخریـب و برچیـدن کشـتی هم نـام برده میشـود، بنا بـه تعریف اداره ایمنـی و بهداشـت شـغلی آمریـکا، OSHA ،بـه مجموعـه فعالیتهـای منجـر به تجزیه کشـتی برای فـروش و اسـتفاده مجدد مـواد، تجهیـزات و ماشـین‌آلات می‌شـود اطالق مـی‌گردد.
«نسـل ارزش‌آفریـن»، ایـن شـاید یکـی از بهتریـن کلیدواژه‌هایـی باشـد کـه می‌تـوان در مقـام تقدیـر از نیـروی انسـانی شـاغل در حـوزه دریـا، در نـاوگان ملـی کشـتیرانی جمهـوری اسلامی ایـران بـه کار بـرد.
فنّاوری صلح‌آمیز هسته‌ای در جهان مدرن _ بخش اول
در سال 1789 مارتین کلاپروت، شیمی‌دان آلمانی، عنصری جدید را کشف و با الهام از سیاره اورانوس آن را اورانیوم نام‌گذاری کرد. در سال 1895 فیزیک‌دان آلمانی ویلهلم رونتگن با عبور جریان الکتریکی ولتاژ بالا از یک لوله شیشه‌ای خلا، پرتوی از ذرات یونیزه را کشف و آن را به نام پرتو ایکس نامید و اولین جایزه نوبل در فیزیک را از آن خود کرد.
نگاه راهبردی به شرایط پساتحریم در بنادر تجاری کشور در سال 1401
وقتی که سخن از توسعه اقتصادی- اجتماعی به میان می‌آید، میزان توسعه و رونق بنادر هر کشور به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی میزان توسعه تجارت آن کشور محسوب می‌شود. ازآنجاکه حدود 90 درصد از تجارت جهانی در سیستم حمل ونقل دریایی به جریان در می‌آید، بنادر تجاری هر کشور درگاه‌های تجارت بین‌المللی آن به شمار آمده و از این حیث برای تداوم و توسعه حیات نظام اقتصاد آن کشور دارای نهایت اهمیت بوده و علاوه بر آن دارای آثار تعیین‌کننده‌ای بر جغرافیای اقتصادی مناطق جهان هستند.
هوشمندسازی صنعت حمل‌و‌نقل دریایی اتفاقی که خواهد افتاد؛
خدمات دیجیتال و هوشمند، امروزه به‌شدت فراگیر شده و مورد اقبال عموم است. استفاده از سامانه‌های دیجیتال و هوشمند هرچند نگرانی‌هایی را در خصوص بیکاری نیروی کار ایجاد می‌کند اما ارزش‌افزوده، اشتغال‌زایی گسترده‌ در سایر بخش‌ها، رضایت مشتریان را در پی دارد. مزایای این سیستم‌ها به‌گونه‌ای است که صاحبان تجارت نمی‌توانند از آن چشم‌پوشی کنند. فروشگاه‌های اینترنتی ایرانی هم‌اکنون در ابعاد کوچک از این سامانه‌ها استفاده می‌کنند. این فروشگاه‌ها از سیستم کدگذاری خاص خود برای شناسایی اقلام، خدمات و تبادل اطلاعات در محیط اینترنت استفاده می‌کنند هرچند شرکتی بودن کدها در این فروشگاه‌ها همواره چالش‌هایی را بین آنها و تأمین‌کنندگان ایجاد می‌کند اما استفاده از کدها بستر دیجیتالی شدن فرایندها را فراهم می‌نماید.
نقش حمل‌ونقل دریایی در دگرگونی‌های زیست‌محیطی و اقلیمی؛
تجارت دریایی در 50 سال گذشته، پیشرفت چشمگیری داشته و هم‌اکنون سهم آن در تجارت جهانی بالغ بر 90 درصد می‌شود. از این‌روی، کشتیرانی در محور اقتصاد جهانی قرار گرفته است.
به بهانة پنجاه و چهارمین سال تأسیس کشتیرانی؛
مسیرهای دریایی و فرصتهای نوین تجارت دریایی در شمالگان؛
صنعت کشتیرانی به عنوان محور اصلی تجارت جهانی در مقایسه با دیگر بخشهای حملونقل، از تغییرات زیستی، اقلیمی و اقتصادی تأثیرپذیرتر است. در پی تغییرات اقلیمی دهههای اخیر، کاهش مساحت پوشش یخی و ذوب مداوم یخسارها و یخچالهای شمالگان؛ ویژگیهای مورفولوژی، جغرافیای فیزیکی، جغرافیای ساحلی، جغرافیای زیستی، اقیانوسشناسی و هیدرولوژی این منطقه نیز در حال دگرگونی است. بهتبع آن، رویکرد نوینی را نسبت به این منطقه در میان قدرتهای منطقهای و جهانی شاهد هستیم. از سویی، پدیدار شدن آبراههای جدید در شمالگان، باعث شده تا اقلیمشناسان، محققان علوم دریایی، اقتصاددانها و دریانوردان فرصتهای جدید اقتصادی را از منظر امکان تجارت دریایی بین آمریکای شمالی، اروپا، شرق دور و اوراسیای شمالی از طریق مسیرهای قطبی مورد مطالعه قرار دهند.