Alternate Text
۱۴۰۱/۱۰/۱۴    ۱۳:۴۵ کد خبر:011014079087
تکمیل راه آهن رشت -آستارا، حلقه مفقوده کریدور شمال-جنوب
بازرگانان تقویت ناوگان کانتینری در دریای خزر را اقتصادی می‌دانند؛

تکمیل راه آهن رشت -آستارا، حلقه مفقوده کریدور شمال-جنوب

راهانـدازی کریدور شـمال-جنوب از خواسـتههای دیریـن ایران به شـمار میرود. بـا تکمیـل ایـن کریـدور نقـش ژئوپلتیـک ایـران بـه رخ کشـیده خواهد شـد و بازرگانـان از اروپا تا جنوب آسـیا مسـیری امن بـرای تردد خواهند یافـت.

آنطور کـه فعـالان حـوزه بازرگانـی می‌گوینـد، بـر اسـاس برنامه‌ریـزی انجام شـده این کریـدور مسـیری ترکیبـی از راه آهـن، جـاده و مسـیرهای دریایی اسـت. اعضای اتـاق بازرگانـی ایـران بر ایـن باورند کـه با راه‌انـدازی این کریـدور، سـهم ایران از کشـتیرانی خـزر افزایـش یافتـه و موقعیت کشـور در ایـن دریا تثبیت می‌شـود. آنهـا معتقدنـد کـه دولت بایـد هرچه سـریع‌تر با تکمیل خط آهن رشـت بخشـی از ترافیـک کریـدور را از جـاده بـه ریـل منتقل کنـد و از سـوی دیگر بـا لایروبی بندر آسـتارا، زمینـه پهلوگیری کشـتی‌های بـزرگ را در گیلان فراهـم کنند. آنها همچنیـن کریدور شـمال - جنـوب را ابزاری برای اسـتفاده از ظرفیـت خالی بنادر شـمال اعلام می‌کننـد؛ زیـرا درحال حاضـر از 30 میلیون تـن ظرفیت بنـدری در شـمال کشـور، فقط هفت میلیـون تن آن فعال اسـت. برخـی از بازرگانـان تقویت نـاوگان کشـتیرانی کانتینـری در خـزر را مهـم بـر توسـعه کشـتی‌های رو -رو می‌داننـد زیـرا اگـر ایـران نتوانسـت بازارهایی مثـل مسـکو و مراکز دور روسـیه را از طریـق حمـل دریایـی در اختیـار خـود بگیـرد، به کمـک کانتینرهـای حمل شـده روی کشـتی، می‌توانـد بـر روی حمـل بار بـه مقصد شـهرهای مـرزی و مرز مشـترک آبـی، برنامه‌ریـزی و هدف‌گـذاری کند.

 
 


تکمیــل خط آهــن گیلان پـــروژه اولویت‌دار ملی


کریـدور شمـــال - جنوب را مهم‌ترین شـاهراه ارتباطـی بیـن غرب تـا جنـوب آسـیا نامیده‌اند. کریـــدوری که می‌توانـــد دسترسـی مناسبی بـه بازارهـای شـمال اروپـا و فنلانـد بـرای تجار ایرانـی و کسـانی کـه از ایـن آزاد راه اسـتفاده میک‌ننـد، فراهـم کنـد. آن طـور کـه هـادی تیزهـوش تابـان، رئیـس اتاق بازرگانی مشـترک ایـران – روسـیه در گفت‌وگـو بـا پیام دریا بیان می‌کنـد، ایجـاد کریـدور ریلـی شـمال - جنوب از حـدود ۱۵ سـال قبل مـورد توافـق جمهوری اسلامی ایـران، روسـیه و هندوسـتان بـود و بعدهـا کشـورهای دیگر منطقه نظیـر جمهوری آذربایجـان از تکمیـل آن اسـتقبال کردنـد. او ادامـه می‌دهـــد: هنـــدوستان از تـــوسعه بندر چابهـــار در جنـوب کریـــدور ریلی برای برخـــورداری از خط ریلی ایـــران و گسـترش روابـط تجاری حمایت کرد و در نهایت، سـاخت و تکمیـل ایـن مسیـــر آهنی به منظـور اتصال بندرهـای جنـوب بـه شمـــال، کاهـش هزینـه بـار سـنگین کشـتی‌های تجـاری کانال سـوئز و افزایش سرعت انتقــال کالا در دسـتور کار قرار گرفت. به گفتـه تیزهوش تابـان، اهمیت کریـدور ریلی شـمال - جنـوب در ایـن نکته آشـکار اسـت که طبـق نظـر کارشـــناسان، حرکت کشـتی‌های تجاری از هندوسـتان به آسیای میــانه از مسیر مومبای - کانال سـوئز - مسـکو در مسـافتی به طـول ۱۶ هزار و ۱۲۹ کیلومتر، ۴۰ روز طـــول می‌کشـد امـا بعـد از تکمیـل کریـدور ریلـی شـمال - جنـوب، طی این مسـیر فقـط ۱۴ روز زمـان نیـاز داشـته و هزینه‌هـای حمل‌ونقـل به انـدازه قابل توجهـی کاهـش خواهـد یافت.

او اضافـه می‌کنـد: ایـن کریـدور در حـد فاصل بنـدر چابهـار و بندرعباس نقطه اتصـال دریایی هنـد بـه کشـورمان و سـپس بنـدر کاسـپین، بنـدر آسـتارا و بندرامیرآبـاد بـرای اتصـال بـه کشـورهای حوزه خزر و متعاقبـا ً اروپای مرکزی و شـمالی اسـت. اهمیت این راه‌گـذر بین‌المللی ترانزیتـی بـه حدی اسـت کـه سـفیر جمهوری اسلامی ایـران در مسـکو تکمیـل آن را از نـان شب واجب‌تر می‌داند.

رئیـس اتـاق بازرگانی مشـترک ایران – روسـیه دربـاره مسـیر زمینـی ایـن کریـدور می‌گویـد: طـول پروژه‌هـای ریلـی گیلان ۱۶۱ کیلومتـر اسـت و زیرسـاخت‌های ریلی این اسـتان مرزی طـی سـال‌های گذشـته توسـعه پیدا کـرده و با اتصـال راه آهـن در این اسـتان از مسـیر آسـتارا بـه جمهـوری آذربایجـان، میـزان صـادرات کالاهای غیرنفتی در ســال ۹۹ نسـبت به سال قبـل از آن ۶۴ درصـد افزایـش یافـت.

او ادامـه می‌دهد: خط آهن قـــزوین – رشـت- کاسپین - آستــارا، از ایستگاه رشت به دو شاخه "رشت ـ کاسپیــــن" به طـــول ۴۰ کیلـومتر و "رشت ـ آستارا "به طـــول ۱۷۰ کیلـــومتر تقسـیم می‌شـــود و قطعـه "قزوین – رشـت" اجرا شـــده و قطعــــه "رشـت ـ کاسـپین" و "رشـت ـ آسـتارا" در حـال پیگیـری اسـت تـا بنادر گیلان به شبکه ریــلی کشــور متصــل و کریـدور شـمال - جنـوب تکمیل شـود. تیزهـوش تابان با اشـاره بـه اهمیـت راهبردی، اقتصــادی، اجتمـاعی و سیـــاسی کریـــدور شـمال - جنـوب در منطقـه و جهـان، تأکیـد می‌کند: ریل‌گــــذاری بخش‌های باقیمانـــده در گیلان بـرای تکمیـل ایـن مسـیر آهنـی از ضروریـات اسـت و با توجـه به منافـع اقتصادی و سیاسـی ایـن راهگذر بـرای ایران، بـه احتمال قـوی تکمیـل ایـن پـروژه مـورد اهتمـام دولت نیـز خواهـد بـود تا بـا رونـق تجـارت و ترانزیت خارجـی از آن، ارزآوری و شـکوفایی اقتصـادی بیشـتری را برای میهن اسلامی شـاهد باشـیم. او درباره مزایای اتصال راه آهن رشت ـ کاسپین و رشـت ـ انزلـی یـادآور می‌شـود: بـا تکمیـل ایـن مسـیر زمـان و هزینـه ارسـال و دریافـت محموله‌هـای تجـاری کاهـش می‌یابـد، درآمـد سرشـار ارزی از محـل ترانزیـت محصـــولات بدسـت می‌آید و بسـتر لازم برای توسـعه حجم تجـارت خارجـی کشـور فراهـم می‌شـود. او اضافـه می‌کنـد: بـا تکمیـل ایـن خـط آهـن، مسیر مــــوازی در کنـــار مسیر حمــل‌ونقل زمینـی ایجـاد خواهد شـد که موجب می‌شـود هم از بار ترافیک مسـیر زمینی کاســـته شـود و هـم میـزان آلایندگی‌هـای زیسـت محیطـی و عـــوارض ناشـی از تـردد کامیون‌هــــای در مسـیر زمینـی کاهش یابـد. همچنین بـا ایجاد زیرســـاخت لازم می‌تــــوان مشـکلات ناشی از حضـور دستگاه‌هــــای مختلـف در فرآینـد صـــادرات و واردات در مبـــادی مـرزی را به حداقل رساند. رئیـس اتـاق بازرگانی مشـترک ایران – روسـیه تأکیـد می‌کنـد: بـا توجـه بـه مـواردی کـه بـه آن اشـاره کـردم، بـه راحتـی می‌تـوان دریافـت کـه اتصـال ریـل رشـت بـه بنـدر کاسـپین در گام نخسـت و اتصـال ریـل رشـت بـه آسـتارا در گام بعـدی نـه تنهـا یـک پـروژه اولویـت‌دار ملـی اسـت، بلکه یک پـروژه اولویـت‌دار فراملی نیـز خواهـد بود کـه می‌توانـد تأثیر بسـزایی بر روندهـای تجـاری موجـود بـر جـای گـذارد و منافـع بسـیاری را بـرای اقتصـاد کشـورمان به همراه داشـته باشـد.

فصـــل جدید روابـط ایـــران روسیه با کریدور شمال-جنوب

تیزهـــوش تـــابان دربـاره برآوردهــا از حجم بار جابه‌جــا شـده از مسـیر کریـــدور و درآمد احتمالی آینـــده عنــوان می‌کنـــد: اتاق‌های بازرگانـی مرجـع صـدور آمـار تجـاری نیسـتند و بـرای تهیـه آمـار و اطالعـات بایـد بـه مراجع صـدور آن ماننـد گمـرک جمهـوری اسلامی ایران و سـازمان توسـعه تجـارت مراجعـه کرد؛ امـا با توجه به نشسـت‌های برگزار شـده اخیر و توافقـات صورت گرفتـه پیش‌بینی می‌شـود در صـورت برنامه‌ریـزی مناسـب و سیاسـت‌گذاری صحیـح، سـطح روابـط تجـاری دو کشـور ایران و روسـیه در حالـت عـام و میـزان صـادرات غیرنفتـی جمهـوری اسلامی ایـران در حالـت خـاص افزایـش یابد و فصـل جدیـدی از روابط اقتصـادی بیـن ایران و فدراسـیون روسـیه رقم بخورد. او یـــادآور می‌شـود: بـه طـــور حتم امضـــاء تفاهم‌نامه‌هایـی از ایـن دسـت می‌توانـد مسـیر را بـرای تجـارت دو کشـور همـوار کنـد و اثرات مطلوبـی بر میـزان مبـادلات تجاری دو کشـور برجـای گذارد، امـا باید پذیرفت ما تـا نگاهمان را بـه مقولـه صـادرات تغییـر ندهیـم اتفـاق چشـمگیری در حـوزه صـادرات غیرنفتـی مـا نخواهـد افتاد. بـه گفتـه رئیـس اتـاق بازرگانی مشـترک ایران – روسـیه، درحال‌حاضـر نگاه حاکـم بر صادرات کشـور عرضه‌محـور اسـت و مـــازاد تولیــدات داخـل شـانس خود را در بازارهـای جهانی برای صادراتـی شـدن امتحـان می‌کننـد؛ در صورتی کـه نگاه مـا و تولیداتمان باید تقاضامحور باشـد و بر اسـاس الزامات، اسـتانداردها و سلایق بازار هـدف و متناسـب بـا قیمـت و کیفیـت رقبـا برنامه‌ریـزی و تولیـد کنیم تا بتوانیم با گذشـت زمان بخشـی از بـازار هدف را بـه تولیدات خود اختصـاص داده و بـه صـورت مسـتمر در بازارها حضـور یابیم.

معطلی بیشـتر کشـتی های رو -رو نسبت به کانتینری

تیزهـوش تابـان به ایـن پرسـش کـه بازرگانان ایـران نیـاز بـه فعالیـت کـدام نـوع کشـتی در خطـوط دریایـی خـزر دارنـد، اینگونـه پاسـخ می‌دهـد: بایـد دید با توجـه به نـوع محصولات صادراتـی ایران به روسـیه که اغلـب محصولات و مـواد غذایـی تـازه و فسـادپذیر هسـتند، چـه نـوع کشـتی بـرای حمل‌ونقـل مورد نیاز اسـت. در ایـن مـورد دو نـوع کشـتی کانتینربـر و یـا کشـتی رو -رو، توسـط فعـالان ایـن حـوزه پیشـنهاد می‌شـود که هر کدام توجیـه و دلایل خـود را دارند. او ادامـه می‌دهـد: کشـتی رو -رو کـه در اصـل کشـتی حامـل کامیـون اسـت و بـا توجـه بـه وسـعت روسـیه کـه کشـوری پهنـاور اسـت، ایـن امـکان وجـود دارد تـا کامیون‌هـا بتواننـد بـه شـهرهای مختلـف روسـیه کـه بـا بنـادر روسـی موجـود در دریـای خـزر فاصلـه زیادی دارنـد، برونـد. بـرای مثـال شـهرهای مسـکو و سـن‌پطرزبورگ فاصلـه زیـادی بـا آسـتراخان و ماخـاچ کالا دارنـد و بـا ایـن روش امـکان رسـاندن محصـولات بـا همـان کامیونـی که در ایـران بارگیـری شـده اسـت، وجـود دارد. رئیـس اتـاق بازرگانی مشـترک ایران – روسـیه می‌گویـد: در روش دیگـر کـه کشـتی کانتینربر محصـولات را جابه‌جـا می‌کنـد، فقـط کانتینـر حـاوی محصـولات بـه بنـدر مبدأ منتقل شـده و سـپس در بنـدر مقصـد تخلیـه می‌شـود. اگر مقصـد اصلـی ایـن کانتینـر شـهرهای دیگـری باشـند، توسـط کامیون‌های کشـور مقصـد و یا از طریـق ریـل منتقل می‌شـوند.

او یـادآور می‌شـود: امـا دربـاره مقایسـه این دو مـدل بایـد گفـت کـه در روش کشـتی رو -رو بایـد معطلـی و منتظـر مانـدن کامیون‌هـا در کشـتی و مسـئله حضـور راننـدگان در کشـتی را مـد نظـر قـرار داد؛ چراکـه در ایـن حالـت بـه طـور کلـی هزینه‌هـای اضافـی متحمـل حمل‌ونقـل کالا و محصـولات خواهـد شـد؛ اما در حالـت دوم کانتینـر فقـط بـه بنـدر کشـور مقصـد حمـل دریایـی می‌شـود و در صـورت نیـاز، بـا کامیون‌هـای کشـور روسـیه حمـل خواهـد شـد. بـه نظر میرسـد بـه دلیـل انجام حمل‌ونقـل توسـط ناوگان روسـی کـه صرفا ً در خـاک این کشـور هم صـورت می‌گیـرد، هزینه حمل‌ونقـل زمینـی آن نیـز بـه صرفه‌تـر باشـد. تیزهـوش تابـان اضافـه می‌کنـد: از طرفـی، اگر ایـران نتوانـد بازارهایی مثل مسـکو و مراکز دور روسـیه را از طریـق حمـل دریایـی بـا کشـتی کانتینربـر در اختیـار خود بگیرد، ولـی می‌تواند روی شـهرهای مـرزی و مـرز مشـترک آبـی بـا خریـــد یـا ســـاخت کشـتی‌های کانتینری و حمل‌ونقـل آبـی، برنامه‌ریـزی و هدف‌گـذاری کند.
 


امکـــان تبدیل بندر چــابهار به هاب دریایی منطقه

محمـد عیقرلـو، دبیـر اجـــرایی فدراسـیون حمل‌ونقـل و لجسـتیک ایـران نیـز در گفت‌وگو بـا پیام‌دریا دربـاره مزایـای فعال شـدن کریدور شـمال- جنـوب بیـان می‌کنـد: ایـن مسـیر امـکان تبدیـل شـدن بنـــدر چابهـار بـه هاب دریایـی منطقـه در دریـای عمـــان و اقیانوس هنـد را فراهـم می‌کنـد. او ادامـه می‌دهـــد: بـا افزایـــش امکانـــات نرم‌افـزاری، سـخت‌افزاری، مدیریتی و اسـتفاده فنّاوری‌هـای نویـن ، ایـن مسـیر پاسـخگوی نیازهـای بازرگانـان خواهد بـود؛ زیـرا بازرگانان ایران نیاز به انواع و اقسـام شـناورهای متوسـط فله‌بر، تانکـر، کانتینری و چندمنظوره هسـتند. عیقرلـو دربـاره بنـادر دارای اهمیـت در کریدور شـمال- جنـوب عنـوان می‌کنـد: بنـادر هـدف بـرای کریـدور شـمال- جنـوب، بنـادر مختلفی هسـتند. اولویـت اول بندر شـهید رجایی اسـت و پـس از آن بنـدر جاسـک، بنـدر کنـارک، بنـدر چابهـار و بنـادر منطقـه در مراحل بعدی اهمیـت قـرار می‌گیرنـد. او عوارضـی کـه ایـران از تـردد کالا در قلمـرو ایـران می‌توانـد دریافـت کنـد را فرصـت خوبی بـرای کشـور قلمـداد کـرده و فعـال شـدن این کریـدور را عاملی برای ایجاد اشـتغال و افزایش 48 سـهم ایـران از ترانزیـت منطقـه اعلام می‌کند. بـه گفتـه دبیر اجرایـی فدراسـیون حمل‌ونقل و لجسـتیک ایـران، تجار و بازرگانـان ما می‌توانند از موقعیـت بنـدر چابهـار برای تأمیـن کالاهای اساسـی بـه اسـتان‌های خراسـان، سیسـتان و بلوچستان و کرمان استفاده کرده و از تخفیفات و معافیت‌هایـی کـه دولـت برای اسـتفاه از بندر چابهـار ایجـاد کـرده اسـت، بهره‌منـد شـوند.
 
 

پس گرفتن سـهم از دسـت رفته ایران در خزر

سـید علــــی حسینی رئیـــس کمیسیـــون حمل‌ونقـل اتـاق بازرگانـی ایـران نیـز همچـون دیگـر فعـالان اقتصادی عضـو اتـاق بازرگانی، در گفت‌وگـو بـا پیام دریـا کریـدور شـمال- جنـوب را یـک کریـدور راهبـردی بـرای ایـران توصیف می‌کنـد. او می‌گویـد: راه‌انـدازی کریـدور شـمال- جنوب یک بــــرنامه بین‌المللـــی اسـت که از سـوی سـازمانهای بین‌المللـی بـه خصـوص سـازمان ملـل پیگیـری می‌شـد. اگـر ایـن کریـدور فعال شـود، مـا می‌توانیـم از فنلانـد تـا هند از مسـیر سـواحل ایـران، کالا جابه‌جـا کنیـم و در ایـن کریـدور کالاهـا رفـت و آمـد کنند. دریـای خزر و همچنیـن مزیـت ترانزیتـی کـه ایـران در این کریـدور دارد؛ قابل مشـاهده اسـت. حسـینی هـم همچـون رئیـس اتـاق ایـران و روسـیه بر تکمیل راه آهن رشـت - آستارا تأکید می‌کنـد. او می‌گویـد: کامـل نشـدن این مسـیر تا حـد زیادی روی کریدور تأثیر منفی گذاشـته اسـت. اگـر کریـدور بـه طـور کامـل راه‌انـدازی شـده بـود قاعدتا ً مشـکلات امروز روسـیه برای ، انتقـال کالاهایـش خیلـی کـم بـود چراکـه این کشـور می‌توانسـت از طریـق ایـران و راه آهنـی کـه از آذربایجـان وارد ایران می‌شـود، به سـمت بندرعباس یا چابهار برود و این مسـیر، دو شاخه اصلـی کریـدور باشـد. درحال‌حاضر این مسـئله نشـان می‌دهـد کـه کریـدور شـمال -جنـوب چـه اهمیـت راهبـردی می‌توانـد داشـته باشـد. او ادامـه می‌دهـد: بـرای مـا هـم بـه عنـوان کشـوری کـه این میـان قـرار گرفته اسـت، این کریـدور درآمـدی ایجـاد می‌کنـد که اگـر ادامه یابـد، هـم می‌توانـد برتری مـا را در دریـای خزر بـالا ببرد و هم سـهم کشـتیرانی ایـران را در این دریـا بالا ببـرد یا اینکـه حداقل ما بتوانیم سـهم خود را در ایـــن دریا افـــزایش داده و سـهم از دسـت رفتـه را پـس بگیریـم و کشـتی‌های مـا آنجا بیشـتر تـردد کنند.

احیای بندر آستارا ضروری است

رئیـس کمیسـیون حمل‌ونقـل اتـاق بازرگانـی ایـران بـا اشـاره به گنجایـش بالای بنادر شـمال ایـران، بیـان می‌کنـد: حـدود 30 میلیـون تـن ظرفیـت بنـدری در شـمال داریم؛ ولـی در عمل 6 تـا هفـت میلیـون تـن از این ظرفیـت بندری را اسـتفاده می‌کنیـم. ایـن نشـان می‌دهـد کـه مـا می‌توانیـم از امکانـات بنادر شـمالی از طریق کریدور شـمال - جنوب استفاده بیشتری کنیم. او یـادآور می‌شـود: اگـر لایروبـی بنـدر آسـتارا انجـام شـود و کشتـــی‌های بـــزرگ‌تری آنجـا پهلـو بگیرنـد، ایـن بنـدر می‌تواند به عنـوان یک بخـش راهبـردی و اصلـی در این کریـدور نقش خـود را بـازی کنـد. زیرا مـا در ایجـاد راه آهن و جـاده در آسـتارا دچـار یکسـری محدودیت‌های محیط‌زیسـتی و منطقـه‌ای هسـتیم. حسـینی ادامـه می‌دهـد: در ایـن منطقـه خیلی جـای گسـترش راه آهـن، ایسـتگاه راه آهـن یـا تخلیـه، بارگیـری و انبـار وجـود نـدارد. بـرای کارهـای لجسـتیک، زمینـی در آستـــارا وجود نـدارد؛ زیرا شـهر به گمرک آستـــارا چسـبیده اسـت و در واقـع شـهر و بنـــدر بـه هـم محاط شـده‌اند. مقدار زیـادی در این منطقه محدودیت داریـم امـا اگـر بتوانیـم بنـدر آسـتارا را لایروبی کنیـم و کشـتی‌های بـــزرگ‌تری آنجـــا پهلـو بگیرنـد، می‌توانیـم بهـره لازم را ببریـم.

غفلت از ایجاد خط کشتی رو –رو

حسـینی بـر این بـاور اسـت کـه ایـران از ایجاد خطـوط کشـتی رو-رو در دریـــای خــــزر در سـال‌های گذشـته غفلت کرده اسـت و باید روی ایجـاد این خطـوط فعالیت کرده و سـهم خود را در ایـن دریا بـالا ببرد. او می‌گوید: کشور آذربایجان در دریای خزر حرف اول را می‌زنـد؛ بنابرایـن ایـران بایـد بتوانـد خط کشـتی رو -رو را در دریـای خـزر راه‌اندازی کند. بـه گفتـه رئیـس کمیسـیون حمل‌ونقـل اتـاق بازرگانـی ایـران، مسـیر فعـال شـده در کریـدور شـمال -جنوب همان مسـیری اسـت که از ابتدا طراحی شـده بود و قرار اسـت از بندر هلسینکی در فنلاند شـروع شـود و بعد از کشـور روسیه، از دو مسـیر به سـمت ایـران بیاید. او اضافـه می‌کند: در سـمت شـمال خزر بیشـتر حمل‌ونقـل کشـورهای مشـترک‌المنافع یـا CIS مبتنی بر ریل طراحی شـده اسـت و کشـتیرانی دریـای خـزر هم آنجـا فعالیت زیـادی دارد. بندر آکتائـو در قزاقسـتان می‌توانـد خیلـی بـه مـا کمـک کنـد. تجـار می‌تواننـد از بنـدر سـالیانکا و آسـتاراخان در روسـیه و آکتائـو و کوریـک در قزاقسـتان، محموله‌هـا را سـوار کشـتی کـرده و بـه بنادر شـمالی ایران یعنـی امیرآباد، نوشـهر و انزلی برسـانند. حسـینی عنوان می‌کنـد: اگر بندر آسـتارا را هم لایروبـی کنیـم کـه کشـتی‌های بزرگ‌تـر خـزر آنجـا پهلوگیـری کننـد و کاال وارد ایـران شـود، بـرای کشـور مزیـت ایجـاد می‌شـود، امـا بحـث اصلـی بحـث راه آهن اسـت. متأسـفانه بـه دلیل اینکـه راه آهـن رشـت بـه آسـتارا هنـوز وصـل نشـده پـروژه تکمیـل نشـده اسـت، ایـن حلقـه مفقـوده مـا را اذیـت می‌کنـد. بـه گفتـه او، ایـن راه آهـن خیلـی مهـم اسـت. ظرفیـت ترانزیتـی مـا را بـه دلیـل اینکـه کالاها بایـد بیایـد یـا از طریـق بنـدر و راه آهـن حمـل ترکیبـی شـود، افزایـش می‌دهـد؛ ضمـن آنکـه مقـدار زیـادی زمـان تحویـل کالا را کاهـــش می‌دهـد. اگـر کالا از طریق دریا مسـتقیم از هند بـه سـمت روسـیه بـرود 35 روز در راه اسـت اما اگر از مسـیر ایـــران بـرود، 17 تـا 20 روز در راه اســت. ایــن نشــــان مــی‌دهــد کـــریدور شـمال - جنوب از نظر اقتصادی نزدیک‌تر اسـت و کالا سـریع‌تر بـه مقصـد می‌رسـد و قیمـت به نسـبت متعادل‌تر اسـت و عملاً کالا نصف زمان را در این مسـیر طـی می‌کند. رئیـس کمیسـیون حمل‌ونقـل اتـاق بازرگانـی ایـران با اشـاره به اینکه بخشـی از ترانزیت هم از طریق سـرخس اتفـاق می‌افتد، طراحـی کریدور شـمال -جنوب را عاملی برای اسـتفاده بیشتر از ظرفیـت ریلی کشـور معرفـی می‌کند. او ادامـه می‌دهـد: بر اسـاس آخریـن اخباری که وزارت راه و شهرسـازی اعلام کـرده اسـت، ایـن وزارتخانـه تلاش می‌کنـد کـه هرچـه سـریع‌تر راه آهـن آسـتارا را تکمیـل کنـد و درحال‌حاضر در مرحلـه تملـک زمین‌های مسـیر هسـتند به نحوی کـه کارهای ابتدایی و مطالعـات آن انجام شـده اسـت. گفته‌اند اگـر کار را شـروع کنیم در 10 قسـمت می‌تـوان بـه طـور همزمـــان آن را پیـش بـرد و در سـریع‌ترین زمـان پـروژه را اجرایی کـرد.
نظرات کاربران
نظر شما ؟
نام
 
آدرس صندوق الکترونیکی
   
نظرات کاربران