Alternate Text
۱۴۰۱/۱۰/۱۴    ۹:۵۶ کد خبر:011014079084
افزایش توان عملیاتی بندر امام خمینی (ره)
مدیرترمینال کانتینری بندرامام خمینی(ره)

افزایش توان عملیاتی بندر امام خمینی (ره)

بنـدر امـام خمینـی(ره) بنـدر اصلـی واردات کالاهـای اساسـی از جملـه غلات به کشـور اسـت و نقشـی پراهمیـت در ایـن زمینـه ایفـا می‌کند. در سـطح بالاتـر این بنـدر در منظومـه فعالیت‌های گـروه کشـتیرانی جمهـوری اسلامی ایـران نیـز جایگاهـی مهـم به خـود اختصـاص داده اسـت.

 ترمینـال کانتینـری گـروه کشـتیرانی در بندر امام یکـی از پررونق‌تریـن ترمینال‌های بندر اسـت. نظـر بـه گسـتردگی فعالیت ایـن ترمینـال، پیـام دریا جهت آشـنایی بیشـتر بـا کیفیـت و حجم تخلیـه و بارگیـری کالا در آن، گفت‌وگویـی را بـا کاپیتـان بهمـن دلفان‌بیرانونـد مدیـر ترمینـال کانتینـری گروه کشـتیرانی جمهوری اسلامی ایـران در بندر امـام خمینی (ره) ترتیب داده اسـت کـه ماحصـل آن را در ذیـل میخوانید.

گستردگی و وسعت عملیاتی در ترمینال بندر امام خمینی چه میزان اسـت؟

پایانـه بنـدری امام خمینی با وسـعت بیـش از 33 هکتـار باراندازهـای روباز و حـدود 20 هزار متر انبار سرپوشـیده بـا تـوان عملیاتـی سـالانه 600 هـزار TEU از اواسـط سـال 1383 مأموریـت راهبـری جــابه‌جـــایی کانتینری در بنــدر امام خمینی را بـر عهـده دارد. امیـدوارم در فازهای بعدی توسـعه یـارد کانتینری بتوانیم وسـعت باراندازهـای روباز را بـه 41 هکتـار افزایش دهیـــم و در نتیجه تـــوان عملیاتـــی ایــن ترمینـال به 800 هزار TEU در سـال خواهد رسـید.

چه تعداد پرسنل و پیمانکار در زیرمجموعه ترمینال فعالیت می‌کنند؟

در ایـن ترمینـال 175 نفـر بـه صـورت قـرارداد مسـتقیم مشـغول به کار هسـتند؛ ضمـن اینکه در 19 شـرکت پیمانـکاری طـرف قـرارداد نیـز حدود 65 نفـر بـه صورت غیرمسـتقیم فعالیـت می‌کنند.

عملکـرد ترمینـال کانتینـری بنـدر امام خمینـی را در دوارن کرونـا تشـریح کنیـد؟

بعـد از همه‌گیـری کرونـا تمام سـعی و تلاش من و همکارانـم بـر ایـن بـوده اسـت کـه کوچک‌تریـن خللـی بـه رونـد عملیـات وارد نگردد ضمـن اینکه مراقبـت از پرسـنل کـه از ســرمایه‌های ارزنده این مجموعـــه به حسـاب می‌آیند، در اولــویت‌هــای برنامـــه کاری مـا بـوده و تـــوانستیم بـا اعمـال سیاسـت‌های پیشـگیری ضمـن اینــکه هیچگونه تـــوقف عملیاتـــی نــــداشته‌ایم در ایـن مـدت پاسخگوی افزایش حجم عملیات نیز باشیم.


عملکـرد این ترمینال در سـال 1400 و دو مـاه اول سـال 1401 چگونه بود؟


تخلیـه و بارگیری شـناور ترمینال در سـال 1400 نسـبت بـه سـال 1399 حـدود 12 درصـد افزایش حجم عملیات داشـت و در دو ماه اول سـال 1401 سـعی کرده‌ایـم ایـن رونـد افزایش را حفـظ کنیم. در عملیات اسـتافینگ کـه از عملیات‌های پردرآمد ایـن ترمینال به حسـاب می‌آید توانسـتیم با جذب دو صادرکننده مهم کشـور سـهم خود را به صورت چشـمگیری نسـبت به دوره‌هـای گذشـته افزایش دهیم.

فرآیند عملیات بنـدری را در این ترمینال تشریح کنید.

در ایـن ترمینـال عملیـات تخلیـه و بارگیـری شـناورهای کانتینـری متعلق بـه گروه کشـتیرانی جمهـوری اسلامی ایران و سـایر خطـوط متفرقه، تحویل‌گیـری و نگهـداری و ذخیـره کالا و کانتینر، خدمات اسـتریپ و استاف، تعمیرات کانتینر و انواع خدمـات جانبـی دیگـر ارائـه می‌گـردد.

نحـوه ارتبـاط بـا مشـتریان در ترمینال بنـدر امـام خمینـی چگونـه اسـت و بـرای توجیـه مشـتریان چـه تمهیداتی را بـه کار می‌گیرید؟

فرهنـگ مشـتری‌مداری و تعامــل بـا مشـتریان از موضوعـات مورد تأکید مدیریت ارشـد گروه اسـت؛ لـذا در ایـن مجموعـه جلسـات متعدد با مشـتریان برگـزار گردیـده تـا از نقطـه نظـرات، خواسـته‌ها و انتقـادات آنهـا آگاه شـویم. بی‌شـک بـازار امـروزه بازاریسـت که می‌بایسـت نیاز مشـتری را شناسایی و خدمـات خـود را مبتنـی بـر نیـاز ایشـان طراحی و عرضـه نماییـم. در واقـع مهمتریـن دارایـی ایـن شـرکت پـس از کارکنـان زحمتکـش، مشـتریان هسـتند و تمرکـز فعالیت‌هـای بازاریابـی مـا بـر جـذب مشـتری، نگهـداری مشـتری و در نهایـت وفادارسـازی مشـتریان اسـت چـون اعتقـاد دارم مشـتری اسـت کـه سـبب تحقـق درآمــد بـرای مـا می‌شـود و حتـی تبلیغـات و بازاریابـی هـم اگر مشـتری بـرای ما نیاورد بـی‌ارزش و هزینه‌زا و بدون هـدف اسـتراتژیک خواهـد بود. ترمینـال کانتینری بنـدر امام بـا بهره‌گیـری از کارگروه‌هـای تخصصی همـواره تمامـی سـعی و تلاش خـود را در جهـت تصاحب سـهم بیشـتر از بازار موجود منطقه به کار گرفته و تاکنون پیشـرفت‌های خوبی داشـته است.

کالاهای وارداتـی و صــادراتی بیشتر چه نوع کالاهایی است؟

کالاهـای وارداتـی کـه بـه صـورت کانتینـری وارد گمـرک بندر امام می‌شـوند غالبـاً کالاهای صادراتی و یـا مـواد اولیـه صنـــایع هسـتند و کالاهـای صادراتـی ایـن بنـدر عمومـــاً محصـولات تولیدی صنعـت پتروشیمـــی و به تازگـی کالای مربوط به صنعـت فـولاد را در بـر می‌گیـرد.

همکاری ارگان‌ها و سـازمان‌ها با مدیریت ترمینـال بنـدر امـام خمینی چگونه اسـت؟

مدیــــران ارگـــان‌هـــا و ســـــازمــان‌هـــای موجـود در سـطح منطقـــه، ســـازمان بنـادر و دریانـوردی اسـتان خوزستــــان، منطقــه ویـژه اقتصــــادی بندرامـام خمینـی– منطقـه ویـژه پتــروشیمی، راه‌آهـن جمهـــوری اسلــــامی و شــــرکت‌های حمـــل‌ونقل جــــاده‌ای تعامـل خوبـــی دارنـــد و بـــه صـورت مرتـب جلسـات فی‌مابین برگزار می‌گردد.

درحال‌حاضر چه مشکلاتی وجود دارد؟

مشکل ناشـناخته‌ای پیش‌رو نداریم، تمام مشکلات با کمـک و همفکری اســـاتید و همـکاران همواره مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار می‌گیـرد و مصمـم هسـتیم با هموار شـدن موانع یکی پـس از دیگری بـر همه آنهـا غبله کنیـم.

نظرات کاربران
نظر شما ؟
نام
 
آدرس صندوق الکترونیکی
   
نظرات کاربران