Alternate Text
اینجا محل تبلیغ شماست
مقالات مرتبط
۱۳۹۷/۱۱/۱۰    ۱۴:۵۰ کد خبر:971110078836
حمایت از تولید و خدمات داخل فص لالخطاب مردم و مسئولان

حمایت از تولید و خدمات داخل فص لالخطاب مردم و مسئولان

پیام نوروزی مقا ممعظم رهبری که در آن "حمایت از تولید داخل" به عنوان شعار سال برگزیده شد، استراتژی تولید،صادرات و واردات کشور را به خوبی باز تعریف و ترسیم کرد.
این پیام وظایف، مسئولی تها و رسالت خطیر مسئولان، نمایندگان مجلس، صاحبان مراکز تولیدی و خدماتی دس تاندرکاران و مردم را دو چندان کرد. چرا که هر قشری باید برنامه حمایت از ساخت داخل را در اهداف و برنام هها منظور کرده و نسبتبه تحقق آنها با الهام از برنام ههای اقتصادمقاومتی تلاش کند.
به نظر م یرسد یکی از راهکارها و شیو ههایی که م یتواند به تحقق اهداف حمایت از کالا و خدمات ایرانی منجر شود،تشکیل کارگروه ویژه در تمامی مراکز تصمی مگیر کشور و تدوین دستورالعم لها و آیی ننام ههای مربوطه است تا تمامیمسئولان و دس تاندرکاران ملزم به رعایت آن باشند و هیچ مسئول و دس تاندرکار و کارشناسی سلیقه خویش را در ارتباط با
انتخاب کالا و خدمات اعمال نکند. البته فراموش نکنیم کالاها و خدمات داخل زمانی م یتواند با استقبال مردم و مسئولان اجرایی کشور مواجه شود که با رعایت کیفیت و استانداردهای لازم تولید شود. در این میان تجربه سا لهای گذشته نشان داده است که متأسفانه برخی از تولیدکنندگان آن طور که باید و شاید به کیفیت کالا اهمیت لازم را نم یدهند و این کار
باعث رویگردانی مردم از کالای ساخت داخل م یشود. این مهم باید در سال جدید فص لالخطاب تولیدکنندگان از یک سو و مصر فکنندگان از سوی دیگر قرار گیرد.
با این توصیف جامعه دریایی کشور نیز باید ضمن گام نهادن در مسیری که به حمایت از کالا و خدمات داخلی منجر میشود، استراتژی جدید و هم هجانب های را تدوین کند تا تمامی ارگا نها، نهادها، سازما نها و شرک تها در تهیه اقلام و تجهیزات به آن استناد کرده و خریدو استفاده از خدمات داخل را یک وظیفه ملی و میهنی تلقی کنند.
در این میان بدون شک ضرورت حمایت آحاد جامعه از ناوگان ملی م یتواند به حرکت و جهش اقتصاد کشور بینجامد و رویکرد استفاده از خطوط داخلی را در راستای شعار "حمایت از کار و سرمایه ایرانی" تحقق بخشد.
در شرایط کنونی، هر فردی از اعضای جامعه به خصوص جامعه دریایی، باید بداند که با حمایت از ناوگان ایرانی م یتوانبه اهداف چش مانداز بیست ساله نظام رسید. فراموش نکنیم احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت کشور و کل آحاد جامعه امری بسیار با ارزش است که دس تاندرکاران هر حوزه برای توسعه و تعالی میهن خود باید متعهدانه بکوشند و همواره
سعی کنند منافع ملی را بر منافع شخصی و گروهی و سازمانی ترجیح دهند.
با این توصیف مسئولان فرهنگی، رسان هها، مراکز آموزشی و ... باید مسئولی تپذیری و تعهد ملی را تقویت کنند زیرا بینتعهد ملی و ت الش و حرکت جهادی در راستای حمایت از تولید و خدمات ملی همچنین حمایت از کار و سرمایه ایرانیرابطه معناداری وجود دارد که امید است با همت و همبستگی و وحدت ملی این رابطه معنادار روزب هروز ابعاد گسترده تری پیدا می کند.
نظرات کاربران
نظر شما ؟
نام
 
آدرس صندوق الکترونیکی
   
نظرات کاربران